‘Asikapheli isomiso e-KZN’

Sisaqhubeka nokuthi sibe sibi isimo sokuswelakala kwamanzi esifundazweni iKwaZulu Natal nasezindlenyeni zeTheku.

Izimvula zakamuva aziwenzanga umehluko njengoba zingafinyelelanga ezingeni elidingekayo ukuze kuphele isomiso.

Lokhu sekuholele ekutheni uMasipala weTheku uqhamuke nezinhlelo zokonga amanzi ezinye zazo eseziqalile ukusebenza ezindaweni ezahlukene ezakhele leli dolobha.

Ezindaweni ezisenyakatho nedolobha iTheku, eziphakelwa idamu iHezelmere, sezivele seziqalile izinhlelo ezintsha zokulawula amanzi njengoba amanzi akuleli damu eqhubeka nokuba sezingeni eliphansi kakhulu kunalelo elijwayelekile.

uMasipala weTheku usunxuse umphakathi ukuba unciphise indlela osebenzisa ngayo amanzi. Lapha kubalwa izindawo zokuhlala, ezamabhizinisi kanye nezimboni.

Ezindaweni ezisenyakatho neTheku ukusetshenziswa kwamanzi kuzoncishiswa ngamaphesenti anga-50 bese kuthi kwezinye izindawo kuncishiswe ngamaphesenti ayi-15.

IsiKhulu eziphezulu emnyangweni wezamanzi kuMasipala weTheku u-Ashnan Nandlall uthi uma ngabe izakhamuzi zingakwazi ukuthi zinciphise ukusebenzisa amanzi ngamaphesenti ayi-15 angeke sisaba khona isidingo sokuthi kuphinde kuqaliswe ezinye izinhlelo zokongiwa kwamanzi phezu kwalezi esezikhona.

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

Related Posts