Ahlonishwe ngezindondo amadelakufa omzabalazo

AboMkhonto we sizwe Military Veterans Association (MKMVA) bahloniphe amaqhawe omzabalazo ayibamba ishisa ngesikhathi sobandlululo emcimbini obuwubukhazikhazi, Amadelakufa Awards 2016 mhla ziyi-6 kuFebhuwari, ngoMgqibelo.

Lo mcimbi obubanjelwe e-Greyville Convention Centre (GCC), ngaphandle kancane kwedolobha iTheku, ububanjwe ngokubambisana i-MKMVA esifundazweni iKwaZulu Natali kanye nehhovisi likaNdunankulu kuso lesi sifundazwe.

Amakhulu ngamakhulu ezishoshovu ezalwela inkululeko, imindeni yazo kanye nezinye izimenywa bagcwalise phama i-GCC ukuzokwamukela izindondo kanjalo nezinkulumo ezivela kubaholi abaphezulu eqenjini elibusayo i-African National Congress (ANC) kanye nakuhulumeni.

Phakathi kwabanye babaholi abebehambele lo mcimbi kubalwa uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu Natali, uMnumzane Senzo Mchunu, uMgcinimafa Jikelele kwi-ANC, Dokotela Zweli Mkhize, uNgqongqoshe eMnyangweni weZempilo KwaZulu Natali, uDokotela Sibongiseni Dhlomo, uNgqogqoshe eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu Natali, uNkosikazi Weziwe Thusi kanye nalowo owabe enguMkhuzi wamaphoyisa kaMasipala i-Ekurhuleni Metropolitan Municipality futhi awabe eyilunga lo Mkhonto wesizwe ngesikhathi sobandlululo, uMnumzane Robert McBride.

Nalu uhlu lwabantu abahlonishiwe kanjalo nemikhakha abahlonishwe kuyo

Umkhakha: iSANDLWANA

Clopas Melayibone Ndlovu
Joe Mkhonto Mkwanazi
Sagila Somthakathi Maphanga
Sam Mthembu
Qethu Mdluli
Thanduyise Henry Chiliza

Umkhakha: iNCOME

Gayo Nxumalo
Jabulani Walter Nxumalo
Ntsikelelo Mpeka
Mandla Makhanda Daka
Titus Kunene
Zithulele Mazibuko
Wanda Mhliphizi Bhengu
Edgar Zondi
Muzi Son Of Man Thusi
Nyaka Sthembiso

Umkhakha: HARRY GWALA

Qalokwakhe Sguqa Sithole
Alfred Duma

Umkhakha: BHAMBATHA
Bhukwane Ngwenya
Ndandi Mpontshane
Sibusiso Zikhali
Sipho Xulu
Nkosinathi Thenjayo
Masenti Nkuna

Umkhakha: NOBAMBA

Sipho Mkhumane
Ntela Skhosana
Bongani Mabaso
Maphumulo Mhlawumbe

Umkhakha: SEVEN DAYS WAR

Alfred Duma
Sayi Msweli

Umkhakha: GRIFFITS MXHENGE

Thamsanqa Fihlela

Umkhakha: SPECIAL AWARDS

Zweli Mkhize (uMgcinimafa Jikelele kwi-ANC)
P. Sokhela
N. Moyo
Chief Albert Luthuli (owabe enguMengameli we-ANC, ongasekho emhlabeni)
V. Madlala
D. Mayeni
G. Apelgrin
Nosiviwe Mapisa-Nqakula (uNgqongqoshe eMnyangweni wezokuVikela)
Gugile Nkwinti (uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa kweZindawo zaseMakhaya)
Senzo Mchunu (uNdunankulu kwaZulu Natali)

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts