Aweneme ‘ngokunganakwa’ i-ANC uMkhonto

uMkhonto we Sizwe Military Veterans Association (MKMVA)  KwaZulu Natali usuzwakalise ukungenami ngalokhu okubize ngokunganakwa  iqembu elibusayo kuleli i-African National Congress (ANC).

Mhla ziyi-16 kuMeyi 1961 i-ANC yathatha isinqumo sokusungula umbutho wayo wezempi ukuze ukwazi ukulwa nohulumeni wobandlululo njengoba kwase kucacile ukuthi lo hulumeni wengcindezelo wawusebenzisa isihluku ikakhulukazi kulabo ababephikisana nawo. Lo mbutho wabizwa ngokuthi uMkhonto weSizwe (MK).

Ngaphambi kokuthi iNingizimu Afrika ithole inkululeko ngo 1994 kwathathwa isinqumo sokuthi lolu phiko luhlakazwe mhla ziyi-16 kuDisemba 1993. Kwabe sekusungulwa umbutho omusha i-MKMVA.

Ongusihlalo we-MKMVA KwaZulu Natali uMnumzane Themba Mavundla ufanise lo mbutho nabafana abajaha inyamazane ngetoyitoyi baze bayibamba ngqi, bayibeka phambi kobuholi be-ANC. Uthi le nyamazane i-ANC yayaba yonke ngisho nesobho lakhona kodwa bangawunika ngisho amanqina uMkhonto weSizwe.

“Yethiwa inyamazane le. Kodwa ngebhadi balokhu bewubuka nje uMkhonto weSizwe. Kwangafika-ke ngisho nesithebe sabo. Iyona ndlela esizizwa ngakhona le. Ngisho nomdlandla ulokhu ushona phansi emasosheni”, kusho uMavundla.

uMavundla uthi okunye okuphinde kuthele usawoti enxebeni ukuthi  belokhu bebona uhulumeni ka-ANC uvele ulande abaculi abadumile emicimbini ‘ubagixabeze’ ngezimali ezinkulu kodwa kuthi uma bebheka ngasohlangothini lwabo bathole ukuthi kucwebe iziziba.

Uthi yingakho nje bagcina sebethathe isinqumo sokuthi bazibongele bona ngokwabo. “Uma umsebenzi wethu kuwukuthi awubonakali kodwa thina siyawazi “, kuqhuba uMavundla.

Ubesho kanje emcimbini wokuhlonipha wona amaqhawe omzabalazo obuhlelwe yi-MKMVA KwaZulu Natali ngokubambisana nehhovisi likaNdunankulu kuso lesi sifundazwe, Amadelakufa Awards 2016.  Uqhube wathi bewuMkhonto basazoqhubeka nalo mcimbi kungakhathalekile ukuthi ubuholi be-ANC  buyingxenye yabo noma cha. Uthi noma kungathiwa sebewenzela ngaphansi kwesihlahla kodwa basazowenza.

uNdunankulu wesiFundazwe KwaZulu Natali uMnumzane Senzo Mchunu uthi lo mgubho, umgubho obaluleke kakhulu. Wathi ubaluleke emlandweni we-ANC kanjalo nase mlandweni woMkhonto weSizwe.

“Enye yezinselelo esibhekene nazo iyona le yokungakhohlwa abantu abanikele ngezimpilo zabo, banikela ngegazi labo nomphefumulo wabo, ubumnandi bokuba nemindeni yabo, bazi kahle ukuthi uma bethatha lesi sinyathelo sokujoyina uMkhonto weSizwe kusho futhi ngaso leso sikhathi ukuvuma ukuthi izinsuku zakho emhlabeni zingahamba noma inini, noma ikanjani”, kusho Umchunu.

“Abantu abazinikela phansi kwalezo zimo, badela ukufa, njengoba igama lo mcimbi lisho, abantu esinomsebenzi nomthwalo wokungabakhohlwa ingunaphakade. Futhi singazikhohlwa izenzo zabo ingunaphakade”.

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts