Akuqedwe ukumosha imali kuhulumeni – Zuma

uMengameli wezwe uMnumzane Jacob Zuma usephakamise ukuthi iminyango kahulumeni kanye nomasipala  banciphise izindleko uma benza imisebenzi kahulumeni.

uZuma uthi kuzofanele kuncishishwe izindlela eziya phesheya kwezilwandle kanjalo nesibalo sabantu abahambayo. Uthi izikhulu zikahulumeni ezizovakashela phesheya kuzofanele zichaze ukuthi kungani kubalulekile futhi kuzolisiza ngani izwe.

Uphinde waphakamisa ukuthi kuncishiswe nokuqasha abantu abaphekayo kanjalo nalabo abanandisayo emcimbini kahulumeni.

Ngale kwalokho uMsholozi uthi kuzofanele ibhekisiswe ngokushesha indaba yokuthi kube khona izinhloko ezimbili zamadolobha ezwe.  Lapha ubekhuluma nge-Pretoria  kanye ne-Cape Town. I-Pitoli iyona nhloko dolobha yezwe kanti e-Kapa kukhona iphalamende likazwelonke.

Uqhube wathi iziphathimandla sezike zathi ukulubheka lolu daba nalapho zithole khona ukuthi izindleko ziphezulu kakhulu ukuthi kungaqhutshekwa ngale ndlela. Uthi lokhu kusho ukuthi izikhulu eziphezulu zikahulumeni kufanele zibe nezindlu ezimbili, ezoba sePitoli kanye naseKapa. Kuphinde kudingeke ukuba ube nezimoto ezimbili, ezoba sePitoli kanye naleyo ezoba seKapa.

Lokhu kuphinde kudale nokuthi izikhulu zikahulumeni zilokhu zehla zenyuka phakathi kwePitoli neKapa kanti futhi zigcina seziphoqeleka ukuthi zisebenzise amahhotela.

msizi@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia

Related Posts