Izobuyekezwa eyokungcwaba izidumbu phezu kwezinye eThekwini

uMasipala weTheku usuthembise ukuthi  uzobheka ezinye izindlela zokuxazulula udaba oselususe omsindo eThekwini, lokungcwatshwa kwabantu emathuneni aseke angcwaba ngaphambilini.

Lokhu kulandela izikhalo zomphakathi eziholele ekutheni lo Masipala uvele ngaphambi kwe-Commission for the Promotion and Protection of Cultural, Religious and Linguistic Communities ukuze uzochaza kabanzi ngalokhu.

Le Khomishana yayalela lo Masipala ukuthi ukumise ngokushesha ukusetshenziswa kwamathuna asengcwabile ukuze kuphinde kungcwatshwe abanye abantu kuwona. Kodwa-ke lo Masipala uthi uzobhalela le Khomishana ukuze ucele ukululelwa isikhathi ekusebenzeni kwalesi sinqumo ngenkathi usabheka ezinye izindlela zokulungisa lolu daba.

iMeya yeTheku, u-James Nxumalo, kanye nezinye izikhulu zedolobha, bavele ngaphambi kwale khomishana nalapho beziphendulele ngalokho abathi izingqinamba ezibhekene nalo Masipala. Ezinye zazo bathi ukuswelakala kwezindawo zokungcwaba njengoba ezingama-48 zazo sezize zavalwa ngenxa yokugcwala kanti nalezo ezingama-17 ezisele kulindeleke ukuthi zigcwale eminyakeni emibili.

Emhlanganweni wekomidi eliphezulu kuMasipala iTheku, uNxumalo ukhale ngokuthi le nkinga ababhekene nayo angeke bakwazi ukuyilungisa ngosuku.

Ngokwalolu hlelo olususe umsindo bekufike kungcwatshwe isidumbu sokuqala emgodini odle ngokushona phansi bese kugqitshwa ngenhlabathi ukuze phezu kwayo kuphinde kungcwatshwe esinye futhi isidumbu.

Izakhamizi kuleli dolobha zizwakalise okukhulu ukukhathazeka zithi lokhu kuyashayisana namasiko azo. Zithi ukungcwaba abantu bezibongo ezehlukene ethuneni elilodwa kungadala izinkinga uma sekwenziwa imicimbi yesintu yalabo asebedlulile emhlabeni.

uSekela Mphathi Dolobha, uMusa Gumede uthi uMasipala usafuna indawo entsha ozoyisebenzisela ukungcwaba wathi kodwa ukuzibandakanya komphakathi nakho kuyadingeka ekuxazululeni lolu daba.

news@liveexpress.co.za

Credit: Flickr.com

Related Posts