Ushiye angalazi uMalema kuZuma ePhalamende

Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), uJulius Malema, ukhwele wadilika kuMengameli wezwe, uJacob Zuma, enkulumweni abeyethula ephalamende ngesikhathi kuyithuba lamalunga ephalamende lokubeka imibona ngenkulumo esanda kwethulwa uMengameli, i-State of the Nation Address  (SONA).

uMalema ukubeke kwacaca zisuka nje ukuthi bona abazimisele ngokuphawula ngenkulumo kaMengameli “ongafanelwe ukuba uMengameli”. “Sila ukuzokhuluma ngezwe la abantu abangaphezu kwezi-26 million bephila nobubha nokuhlupheka. Sila ukuzokhuluma ngezwe lapho abantu abangaphezu kwezi-8 million, abakulungele ukusebenza, bengakwazi ukuthola umsebenzi ngoba uhulumeni ngaphansi kwalobu buholi awukwazi ukunikeza imisebenzi. Sila ukuzokhuluma ngenqwaba yezingane ezikulungele (kodwa) ezingakwazi ukufinyelela emfundweni yamahhala esezingeni ngoba uhulumeni uyahluleka ukunikezela ngemfundo yamahhala esezingeni yawo wonke umuntu,” kusho Malema.

“Akufanele sikhohlwe ukuthi sisezweni lapho iningi labantu abamnyama , abangaphezu kwa-80% wesibalo sabantu bezwe, liminyene emhlabeni ongaphansi kwa-20% ngenxa yokuthi omunye umhlaba uphethwe futhi ulawulwa yilabo abawuthatha kubantu abamnyama ngengcindezelo nangokubabulala.”

Uqhube wathi iningi labantu abamnyama lisaqhubeka nokuba izigqila, futhi liholelwa amakinati ngokusebenzela idlanzana labantu abamhlophe.  Wathi iqembu elibusayo liwubulele umkhakha wobuthisha, ubuhlengikazi kanye nowobuphoyisa ngenxa yokuholela imali encane.

Lo mholi uthi iningi labantu abamnyama emalokishini bahlala ezindaweni ezehlisa isithunzi futhi ezigcwele ngokweqile. Uthi bahlalisa okwezingulube bephila noma sebefile. Uthi abantu abaningi ezindaweni ezifana neTheku bafike bahlale ngokumpintshana bephila kanti noma sebefile baphinde baphoqwe ukuthi bangcwatshwe ethuneni elilodwa abantu abangaphezulu kwababili.

uMalema uthi umnotho wakuleli awukwazi kwenza lutho, uthembele ekuthengeni. “Asikwazi ukwakha futhi sikhiqize ngisho izinto ezibalulekile ezifana nama-phones, ama-tv, izimoto, izinto eziningi zokudla nezokugqoka. Izwe elinjani elizihloniphayo elingakwazi ngisho ukuzikhiqizela ukudla kodwa ube ukhona umhlaba owanele,” kusaqhuba uMalema.

Uqhube wathi bona angeke bayicule ingxenye yeculo le sizwe eyisibhunu wathi futhi awukho umthetho nenkantolo engabaphoqa ukuthi balicule. Uthi leli yiculo lababulali bengcindezelo.

Ube esekhwela edilika kuMengameli wathi zonke lezinto azibalayo uMengameli uhlulekile ukuzibala enkulumweni yakhe.

Uthi kade zaba khona izimpawu zokuthi uZuma akakulungele ukuba uMengameli wezwe kodwa abazinakanga. “Lena yindoda eyalala nomuntu wesifazane ibe yazi kahle ukuthi unegciwane le ngculazi kodwa yatshela inkantolo ukuthi ukugeza ngesisefo kuzonciphisa amathuba okutheleleka ngegciwane. Kuyimanje sesiyinhlekisa emhlabeni. Lena yindoda eyakhulelisa ingane yomngani wayo kodwa ibe inamakhosikazi amaningi ekhaya. Lokhu kwakungolunye uphawu lokuthi awukwazi ukuthatha izinqumo,” kuqhuba uMalema.

Uphinde wagxeka ubudlelwano buka Mengameli nomndeni weziqumama ohlale usematheni kuleli, wakwa-Gupta. uMalema uthi ngenkathi esewumngani noNgqongqoshe wezemidlalo, uFikile Mbalula, wathola ucingo (uMbalula) olwaluvela kwabakwa-Gupta ngenkathi eseyiSekela Ngqongqoshe emnyangweni wezamaphoyisa, nalapho babemazisa khona ukuthi usezoba uNgqongqoshe wezemidlalo ngaphambi kokuthi aziswe uMengameli. Uthi uMbalula wayethukuthele kabi waze wakhala ngenxa yalokhu. Uthi wayebuza ukuthi kungani beqokwa abantu abangekho ngisho kuhulumeni noma kwipolitiki.

Uqhube wathi uMengameli ushintshashintshe ongqongqoshe bezezimali maqede wanikeza izizathu ezingekho nezidukisayo, nokwaholela ekwehleni kwamandla e-Randi.

Lo mhloli weqembu eliphikisayo uyivale ngokuthi uZuma uyokhunjulwa ngezinto ezintathu nje kuphela: “Umshini wami (iculo), iNkandla (ikhaya likaZuma) kanye nabakwa-Gupta”.

uMengameli uzothola ithuba lokuziphendulela mhla ziyi-18 ku-Febhuwari 2016.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Credit: Flickr.com

Related Posts