Abayingeni eyokusoka asebekhulile: umbiko

Umbiko womnyango wezempilo kuMasipala weTheku usuveze ukuthi isibalo sokusokwa kwabantu besilisa kunyaka wezi-2015 besihleli ku-22 580, nokuyisibalo esiphansi kunaleso ebesilindelekile.

Lokhu kuthiwa kungenxa yokuthi abesilisa abaningi, ikakhulukazi labo asebethe ukukhula, abayigqizi qakala indaba yokusoka.

Ukubhekana nale simo uMasipala uthi usuqale imikhankaso yokunxenxa abantu ukuba basoke nokuthiwa iqhutshwa kakhulu ezikoleni, isezikhungweni zemfundo ephakeme kanjalo nakwezokuxhumana.

Ezinye zezibalo zika-2015 ezithulwe yilo mnyango zimi kanje:

Balinganiselwa ku-6 421 90 abantu abahlolelwe igciwane le-HIV kanye ne-AIDS ezindaweni ezahlukene.

Alinganiselwa ku-38 283 977 ama-condoms asatshalaliswe kuma-taxi ranks, isemahostela, amagaraji, amahhotela, izindawo zobumnandi kanye nasezinhlanganweni ezingayenzi inzuzo.

Bangu-336 198 abantu abadala nabancane abalanda ama-ARV’s emitholampilo kahulumeni.

Isibalo samantombazane angaphansi kweminyaka eyi-18 abelethele emitholampilo kahulumeni simi ku-3 209. Ukuqanda lesi simo uMasipala uphezu kwezinhlelo zokufuqa umkhankaso wokufundisa ngezempilo ezikoleni, ukufundisa ngocansi oluvikelekile, ukuhlela imindeni kanye nokusoka.

news@liveexpress.co.za

Credit: Wikipedia.org

Related Posts