Kuzobanjwa ingqungquthela yamaciko okokuqala eThekwini

uMasipala weTheku, ngokubambisana neHhovisi likaNdunankulu KwaZulu Natali, bazosingatha ingqungquthela yokuqala ngqa ezobe idingida izindaba zamaciko esifundazweni sonkana.

Le ngqungquthela ezokwaziwa nge-Creative Industry Summit, izoqala mhla zingama-26 iphele mhla zingama-27 kuFebhuwari 2016. Inhloso yayo ukuthi inikeze inkundla kumaciko ukuze adingide ngezingqinamba abhekene nazo.

Kuzocotshelelwana ngamaqhinga okuthi bangabhekana kanjani nezinselelo kulo mkhakha kuphinde kunikezwe inkundla yezinhlaka ezithintekayo kanye nohulumeni ukuze baveze imibono ngokuthi angaqaqwa kanjani amafindo ukuze kuvuleke amathuba entsheni kuphinde kuthuthukiswe nalo mkhakha njengebhizinisi.

Kuzoba khona ongoti kanjalo nabantu abanogqozi lwalo mkhakha abazobe bevela koMasipala abahlukene. Kuzophinde kube khona izingxoxo izethulo, izifundo kanye nemibukiso.

Oyi-Sekela Meye kuMasipala, uNomvuzo Shabalala, ukholwa ukuthi lena yindlela enhle yokusebenzisa imali njengoba ukuthuthukiswa kwalo mkhakha kuzolekelela izwe ukuze lisimame kwezomnotho.

uSomlomo, uLogie Naidoo naye uhambe emazwini kaShabalala ngeqhaza elibanjwa amaciko ekuthuthukiseni umnotho wathi liningi kakhulu ithalente okusafanele livezwe obala.

news@liveexpress.co.za

Related Posts