Bafuna ukuguqula umnotho nge-Stokvel

Umfelandawonye wama-stokvel, i-Stokvel Hub, uthi manje sekuyisikhathi sokuthi abantu abamnyama bazibambele mathupha emnothweni wezwe, bayeke ukuhlale belandela ezinye izizwe ngemuva.

Omunye wabasunguli be-Stokvel Hub,u- Dr Nkosinathi Mokoena ube nengxoxo ekhethekile ne-LIVE Express nalapho ekubeke kwacaca ukuthi sekuyisikhathi sokuthi abantu abamnyama bazinuke amakhwapha ngokuhlale bekhiqizela ezinye izizwe umnotho bona bebe bencela izithupha.

uMokoena uthi ama-stokvels ewodwa akhiqhiza u-R44 billion ngonyaka eNingizimu Afrika bese kuthi i-KwaZulu Natali yona ikhiqize u-R8.4 billion waleyo mali. Uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi yonke leyo mali igcina isidliwa yizinkampani kanye nezitolo ezinkulu ezingaphethwe ngabantu abamnyama.

“Ngamanye amazwi asizuzi kulokhu esikukhiqizayo. Yonke le mali esiyikhiqizayo iyahamba iye kwezinye izizwe. Lokho kungaba isona sizathu sobubha kwethu; lokho kungaba iyona mbangela yokuthi sihlupheke,” kusho u-Mokoena.

“Yingakho thina sithi kwi-Stokvel Hub: kunganjani ukuthi asihlanganyeleni ukuze sithole ingxenye ethize yalo R44 billion. Noma ngabe kuthiwa sithola u-R1 billion ngonyaka; lokho kuyobe kuwutho. Yingakho kwa-Stokvel Hub sithi iphupho lethu ukuzuza inkululeko yezomnotho yabantu abamnyama abangabomsinsi. Sikusho lokho ngoba sazi ukuthi kulezi zinsuku sonke sesimnyama. Nezinye izinhlanga sezimnyama. “

“Ngokwesibalo sabantu baseNingizimu Afrika siyi-54 million. Abantu abayi-43 million bamnyama, okungu 80%.  AmaNdiya nama-Asians bayi-1 million. Kodwa ngokomnotho abantu abamnyama bangu-0.01%. Bese kuthi amaNdiya nama-Asians alinganiselwa ku-52%. Yingakho uma uhamba eThekwini ubheka amabhilidi nginesiqiniseko sokuthi u-80% kuya ku-90% wawo akusiwo awabantu abamnyama.”

Onyakeni ka-2016 uMokoena uthi bazimisele ngokuthi basungule i-bakery okuyiyona ezophakela wonke amalokishi abantu abamnyama ngesinkwa njengoba ethi okwamanje kuzo zonke lezi zinkampani ezinkulu ezibaphakelayo ayikho neyodwa eyabantu abamnyama.

Ngonyaka ka-2017 uthi bafuna ukuba ne-rice labo elizokhiqhizwa kuleli njengoba ethi kuleli zwe akukho ngisho ingadi eyodwa ye-rice ekubeni lihlale lidliwa mihla namalanga emakhaya ahlukene futhi kuyilona elithengwa kakhulu uma kuhlukaniswa ama-stokvels. Uthi okunalokho lilandwa kwamanye amazwe.

“Enkundleni yezokuxhumana kwakukhona ingxoxo nomuntu oyi-Jew. I-Jew labazwu ukuthi kungani abantu abamnyama besalele emuva kangaka ngokomnotho. I-Jew laphendula: ukuphela kwento eyaziwa abantu abamnyama ukudla. NgesiZulu siyizidla kudla,” kulanda u-Mokoena.

“Laqhubeka i-Jew lathi abantu abamnyama abakuqondi ukubaluleka bokusungula nokwakha ingcebo. Umthetho sisekelo ukugcina imali yakho esizweni esiwuhlanga lwakho. Uyaqhubeka uthi: thina, ma-Jews, sakha amabhilidi ayisi-Jewish. Siqasha ama-Jewish. Sithenga ama-Jewish. Sisebenzisa ama-Jewish.”

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts