Omasipala abaningi abanabo onjiniyela: Tshwete

Inkinga yokushoda kwamakhono onjiniyela nososayensi kuleli ibingezinye zezihloko ebezilokhu zihamba phambili engqungqutheleni yezamanzi, i-Water and Sanitation  Student Conference .

Phakathi kwezikhulumi ebezihambele lo mcimbi kubalwa u-Sekela Ngqongqoshe eMnyangweni wezaManzi nokuthuthwa kwendle, ophinde abe yilunga lephalamende, u-Pamela Tshwete, iMeya yeTheku, uJames Nxumalo kanye noqweqwe lukaNjiniyela oselwathatha umhlalaphansi, uFrank Stevens.

uStevens ukhale kakhulu ngokushoda konjiniyela kuleli waphinde waluleka abafundi abebehambele le ngqungquthela ukuthi uma ngabe bekhetha umkhakha wobunjiniyela bazoba yinyama kubaqashi. “iNingizimu Afrika ishoda kakhulu ngabantu abawochwepheshe. e-Europe kunonjiniyela oyedwa kubantu abangama-270. eNingizimu Afrika balinganiselwa ku-120 000. Ngakho umyalezo kunina ukuthi kunamathuba amaningi la ngaphandle uma ufundela ubunjiniyela noma isayensi noma i-microbiology. Kunamathuba angcono futhi nezwe liyanidinga,” kubeka u-Stevens.

uTshwete naye uhambe emazwini ka-Stevens wathi ukuba yindlala kwala makhono kudala ukuthi omasipala abaningi kuleli bangabi nabo onjiniyela. “Le nkundla izosisiza ukuze siqinisekise ukuthi bonke abafundi baya kwi-Maths ne-Physics ukuze babe onjiniyela bakusasa. Iningi lo masipala la ngaphandle alinabo onjiniyela. Sifuna ukuthi kunina: siyanicela ukuba nifunde i-maths ne-physics ukuze nibe onjiniyela,” kuqhuba uTshwete.

uTshwete uphinde wathi abafundi abahlulekayo ukukhokhela imfundo yasemanyuvesi, umnyango wakhe ubaxhasa ngemifundaze ukuze bezokwazi ukulekelela lo mnyango ngamakhono adingekayo.

uNxumalo yena uchaze isimo sokusweleka kwamanzi njengebhomu elingaqhuma noma kunini wathi uma lungabi bikho ushintsho kuzogcina kwenzeke umonakalo omkhulu. “Kuyimanje sesivele sibheke ebusika nala manzi amancane, nokunqanyulwa kwawo. Kuzokwenzekani? Kusho ukuthi ngelinye ilanga uzovuka utshelwe ukuthi awekho nhlobo amanzi” kusho uNxumalo

Le ngqungquthela ibihanjelwe izikole ezibalelwa ku-170 nezithole ithuba lokuqhuthana amazenze ngokwethula imibono yazo mayelana nesomiso esibhekene nezwe. Labo abawinile emikhakheni yabo bazihlomulele ngemali eyisamba sika-R2000 kanye nendondo.

uSeluleko Ndlovu, wase-Sithengile Secondary School, ushiye izihlwele zingawuvali umlomo ngenkulumo yakhe ebinohlonze futhi abeyethula ngokukhulu ukuzethemba phambi kwezinkumbi zabantu ebezigcwele phama e-City Hall, enkabeni yedolobha iTheku. Njengoba bekulindelekile kube nguyena obaqwaqwade emakhanda ezikoleni zamabanga aphezulu.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

 

Related Posts