Indida ngesitatimende ecaleni lomsakazi

Sekuqubuke indida ngesitatimende okuthiwa ngesommangali ecaleni ebelibhekene nomsakazi wesiteshi somphakathi, Izwi lo Mzansi 98.0 FM.

uSfiso Sibisi, oshayela uhlelo lwezingxoxo, i-Sfiso Sibisi Talks, ubebhekene necala lokulimaza impahla kanye nokulimaza umuntu. Kulesi sigameko usolwa ngokujikijela ngetshe i-truck lenkampani ezinze e-Phoenix, i-Tradeport, nokuthiwa umonakalo owadaleka ubalelwa ku-R150 000. Umshayeli  we-truck elajikijelwa kuthiwa wopha kabi ngenxa yokushaywa.

Mhla ziyi-7 kuMashi 2016 lo msakazi uphinde wavela enkanto yeMantshi eVerulam kulandela ukuhlehliswa kwecala mhla ziyi-18 ku-Febhuwari 2016.

Ngenxa yokungabibikho kommangali ecaleni kanye nomsebenzi obekumele uqhutshwe wokulungiswa kwama-air conditioner, inkantolo ibisithathe isinqumo sokuthi ilihlehlisele umhla ziyi-16 kuMashi leli cala.

Kodwa-ke zijikile izinto njengoba kuvele kwangena yena ummangali, okungu-Jamale Abdi Mohamed, nongowokudabuka e-Somolia. U-Mohamed kuthiwa nguyena owayeshayela i-truck elajikijelwa ngetshe.

iMantshi ithwale kanzima izama ukuxhumana nommangali njengoba ebevele azithulele nje okomuntu ongezwa noma ongakwazi ukukhuluma. Kuze kwangenelela ufakazi, okungu-Kirsten nokuyena otshele inkantolo ukuthi ummangali akakwazi ukukhuluma isiNgisi kanjalo nesiZulu.

Kube sekuqubuka umbuzo wokuthi pho isitatimende wasenza kanjani njengoba sibhalwe ngesiNgisi. Ufakazi uveze ukuthi nguye owabhalela ummangali isitatimende. iMantshi ibuzile ukuthi babexhumana kanjani njengoba isiNgisi singavuki nje kummangali.

Emva kokuhlangana nomphathi wabashushisi inkantolo igcine ithathe isinqumo sokuthi ilihoxise icala. Lokhu kusho ukuthi icala lisangabuye livuke uma ngabe sekunobufakazi obugculisayo.

Kube nenhlokomo kubantu  abebezokweseka uMahlase ngenkathi ebazisa ukuthi icala selihoxisiwe.

Abantu abebethamele leli cala balibona njengophawu lobudlelwano obungebuhle phakathi kwabomdabu waseNdiya kanye nabantu abamnyama ikakhulukazi labo abangabokudabuka kuleli.

uSibisi ubesevele eshilo ukuthi ufuna kugezwe igama lakhe futhi anxeshezelwe ngendlela okusingathwe ngayo lolu daba okuhlanganisa nokuboshwa kwakhe.

Ekhuluma ohlweleni lwantambama, i-Mzansi Drive, kulo msakazo, uSibisi wakubeka kwacaca ukuthi uzimisele ukufela isithunzi. “Mina njengoMzulu. Njengoba nginguMahlase nje, kuqinisekisiwe ukuthi kufanele nginxeshezelwe, kufanele kugezwe umsamo wakithi. Ikakhulukazi uma ukhuluma ngokuthi ngabizwa ngenkawu, ngathukwa, ngabukeleka phansi,” kugcizelela uSibisi.

“Kulokho angihlonizi. Kulokho akukho ukwenza ngokunye. Kufanele behlawulile. Kufanele bewugezile umsamo wakithi. Anginandaba ukuthi banamandla kangakanani. Banamandla kulabo

Related Posts