I-PRM yikhaya labakhathazekile emaqenjini abo – Buthelezi

uMholi we People’s Revolutionary Movement (PRM) uthi le nhlangano yilona themba lokugcina kubantu asebephoxwe yizinhlangano ezingenayo inqubekela phambili futhi ezingenzi lutho olubonakaloyo.

uNhlanhla Buthelezi, onguMengameli wale nhlangano uthi yona ihluke kakhulu kunezinye wathi lokho kufakazelwa yindlela esinguleke ngayo. Uthi bona abazange basungule inhlangano ngenxa yentukuthelo esuke ihambisana nedumela. Uqhuba uthi bona abazange babize abezindaba ukuze bathole udumo. Okunalokho uthi bona bagxile kubantu emazingeni aphansi yingakho nje behlale bexhumana nabo eziteshini zomphakathi.

i-PRM ikhuluma ingasabi ngemibono yayo eyehlukile kwamanye amaqembu uma kuziwa kubantu bokufika kanye nabomdabu waseNdiya abakuleli . Lo mholi wayo odume ngokuzikhulumela ikakhulukazi emisakazweni, uthi amaNdiya nabeLungu bangabeseka nje uma bekholelwa kwimigomo yabo kodwa bazogcina ngokuba yizihlwele ngoba angeke bavunyelwe ukuthi  bangenele izikhundla  zokuhola iqembu.

Nakulaba bokufika banomgomo okubeka kucace ukuthi iNingizimu Afrika eyabaseNingizimu Afrika kuphela, nokuyiphuzu lokuqala kwimigomo yabo. “Nabo abokufika, sithi i-Afrika mayibuye. Bona bagijima bazogcwala la eNingizimu Afrika. Ngakho sithi abaphindele emuva baye emazweni abo beyokwakha i-Afrika njengoba nathi sakha i-Afrika njengoba sila eNingizimu Afrika. Singahlangana ngokuvakashelana, asinankinga; ngokuzokwenza amabhizinisi kodwa sazi ukuthi emakhaya kukuphi. Abangavele nje babukele phansi imithetho yabasebenzi bezokwenza imisebenzi ngemali ephansi,” kusho uButhelezi.

“Futhi abezi ukuzoqhudelana nosomabhizinisi abakhulu. Bazoqhudelana nabantu abaziphantelayo emazingeni aphansi. Sithi kungani nisuka emazweni enu nizoqhudelana nathi? Yini ningaqhudelani nodwa lapha? Azikho yini izinwele emazweni enu la nizokwenza ama-salon? Zikhona izinwele ko-Zimbabwe; zikhona inwele ko-Nigeria. Yenzani amakhanda lapho. Musani ukusuka le nizokwenza amakhanda la. Futhi ayikho impi e-Zimbabwe; ayikho impi e-Nigeria; ayikho impi e-Botswana; ayikho impi e-Uganda.”

uShenge uphinde wagxeka laba bokufika ngokuba nesandla kwitsha yaseNingizimu Afrika esicwile ezidakamizweni wathi lokhu kubulala ikusasa lezwe. Uthi bagxisha intsha yakuleli ngezidakamizwa kodwa bona bengazibhemi.

i-PRM yasunguleka emva kokusungulwa kwe-Co-operatives Revolutionary Movement (CRM) nokubikwa ukuthi iphezu kwezinhlelo zokusungula ibhange labantu abamnyama.

Ngale kwalokho sebephinde basungula nenyunyana yabasebenzi i-South African Revolutionary Allied Workers Union (SARAWU). uShenge uthi le nyunyana ijoyinwa ubuthaphuthaphu abasebenzi ikakhulukazi embonini yonogada. Uthi abasebenzi abawuvali umlomo ngokutakulwa yile nyunyana ezinkingeni abebebhekene nazo emsebenzini njengoba sebelahle ithemba ngezinyunyana namaqembu abo.

“Asihambi la ehhovisi kungangenanga abantu abalishumi noma kuya phezulu bezojoyina inyunyana, bezojoyina i-PRM. Asikakangeni umuzi nomuzi. Bazizela bona nje abantu,” kuqhuba uButhelezi

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts