Bazoqiniselwa ezokuphepha abadla umhlaba ngenkani

Ukwanda kwezigameko zokuzidlela ngenkani umhlaba ezindaweni ezakhele iTheku sekuholele ekutheni uMasipala weTheku uqhamuke nezinhlelo zokuqinisa ezokuphepha ukuze kubhekwane ngqo nalabo abasuke benza lokhu.

Ikomiti eliphezulu kulo Masipala seligunyaze umbiko obubekwe ngaphambi kwalo nalapho bekunesicelo sokuthi uMphathi wedolobha, uSibusiso Sithole, anikwe umsebenzi wokuthi aphenye aphinde axhumane nezinkampani zonogada uma ngabe kunezigameko zokudliwa komhlaba ukuze kulekelelwe uphiko lwe-Land Invasion Unit.

uSithole kulindeleke ukuthi asize ngamaloli azoqoqa aphinde alahle lezo zinto ezizobe zisetshenziselwa ukwakha imijondolo. Uzophinde abikele ikomiti eliphezulu ngezindleko ezidalekile ngalokhu kungenelela.

Ngale kwalokho inhloko ye-Legal Unit izoyalelwa ukuba ithathe izinyathelo zomthetho ukuze kugwenywe okunye ukudliwa komhalaba.

Lokhu kuza emva kokubikwa kwezigameko zokudliwa komhlaba ezindaweni ezifana noMlazi, ise-Cato Crest kanye nakwezinye izindawo.

Kudingeke ukuthi uphiko olulwa nokudliwa komhlaba lusebenze ngokubambisana ne-Metro Police kanye ne-South African Police Service.

Okunye uMasipala weTheku othi usukuqaphelile ngalezi zigameko zokudliwa komhlaba ukuthi zivamise ukuthi zenzeke ngezimpelasonto ikakhulukazi ngezikhathi zantambama nokugcina sekuphoqa abezokuphepha ukuthi basebenze isikhathi esengeziwe.

news@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts