Ukungalingani yikho okudala ukucwasana – Buthelezi

uMengameli we-Inkatha Freedom Party (IFP) nophinde abe yilunga lephalamende, u-Dokotela Mangosuthu Buthelezi, uthi ukungalingani kwabantu ngokwezinga lempilo yikhona kanye okuyimbangela yokungahoshelani kanjalo nokucwasana ngokobuhlanga ezweni.

uMntwana ubethula inkulumo ngomlomo wePhini likaMengameli we-IFP, iNkosi Mzamo Buthelezi,  emayelana nosuku lwamalungelo abantu, i-Human Rights Day, esikhungweni semfundo ephakeme, i-Durban University of Technology (DUT).

“Ukungalingani kuyinhlekelele ekhulayo eNingizimu Afrika. Kugqugquzela ukungezwani emphakathini, ukucwasana ngokwebala kanye nenzondo,” kubeka uButhelezi.

uMntwana uqhube wathi ukwenza izethembiso ezingekho kukahulumeni nakho kunesandla esikhulu ezinkingeni eziningi ezibhekene nezwe namhlanje.

uShenge  uthi umuzi owodwa kuleli ophila ezingeni elingaphansi kwesigaba sokuhlupheka kungandingeka ukuthi uqongelele lonke isenti olitholayo iminyaka eli-164 ukuze ukwazi ukufaka ingane esikoleni esisezingeni. Wathi bangu-23 million abantu baseNingizimu Afrika abaphila kulesi sigaba.

uButhelezi wayeyingxenye kahulumeni owawuholwa yilowo owaba nguMengameli wokuqala kwintando yeningi, uDokotela Nelson Mandela, kanjalo nohulumeni owawuholwa nguThabo Mbeki.

Uthi uyazi ukuthi bazama kangakanani ukuthi baqinisekise imigomo ekumthetho sisekelo wathi zikhona izikhathi lapho bakwenza khona ngempumelelo.

Kodwa-ke uthi zikhona izikhathi lapho uhulumeni ayeshaya eceleni njengesikhathi lapho walahla khona uhlelo lokuqashwa kabusha kwabantu kuhulumeni ukuze kunikezwe amathuba labo ababencishekile kanjalo nokunqaba ukunikeza imishanguzo yokuthiba igciwane lengculazi.

uMntwana uthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe uhulumeni eshaya eceleni, i-IFP kwakuba iyona eyayingenelela ukuze kuqondiswe izinto.

Uqhuba uthi uhlelo lokunikezwa imishanguzo kwalabo abakhulelwa benegciwane lengculazi lwaqala kuhulumeni owawuholwa yiqembu lakhe, IFP, KwaZulu Natali, ngenkathi isaphethe lesi sifundazwe njengoba namhlanje selunconywa  izwe lonke njengezinye zezinto eziyimpumelelo kuhulumeni.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Related Posts