Izonyathelwa kuze kube nini eyabokufika?

Iziqubulo ezifana nezithi: “#Say no to Racism, #Say no to Xenophobia” zilokhu zikhuzwe njalo kuleli ikakhulukazi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Kuzoze kube nini kukhuzwa iziqubulo?

Maphakathi nonyaka ka-2015 kwasuka esinamandla kuleli ngenkathi kuba nodlame phakathi kwezakhamizi zakuleli kanye nabokufika. Kwakungesikhona okokuqala njengoba nango-2008 kwaba esifanayo.

Nayo-ke indaba la ikhona. Kungani kuphinde kwaba nodlame olubhekiswe kwabokufika ngo-2015 uma kuwukuthi isimo salungiswa ngo-2008? Ngawo u-2015 salungiswa kanjani lesi simo?

Ngokwami, i-approach noma i-strategy esasetshenziswa kwaba ukuvala umlomo abantu abebenombono wokuthi ababadingi abantu bokufika by suppressing their views hence shaping or controlling indlela abantu bonke abacabanga ngayo ngalolu daba.

Kuyiqiniso ukuthi lumbi udlame olubhekiswe kwabokufika kodwa yinto engagwemeka kalula nje futhi ayidingi ukunikezwa amagama amakhulu esingisi angekho relevant or practical.

Ngingomunye wabantu abakholwa ukuthi abantu abavele nje kuthi kusa bavuke umbejazane. Zisuke zikhona izimpawu zokungagculiseki kodwa zinyathelwe abanezinhloso zabo.

Almost all political parties, leaders and media houses were speaking in one voice hence taking one side. Yini le eyenza ukuthi ungabaluleki umbono walabo abangajabulile?

Kanti umsebenzi we-media ukutshela abantu ukuthi bathande ini or ukulalela ukuthi bafunani? Umsebenzi kahulumeni noma osopolitiki ngabe ukutshela abantu ukuthi yini ebalungele noma ukuzwa abantu ukuthi bona bakholwa ukuthi yini ebalungele?

Iqiniso ukuthi abantu abasezingeni losopolitiki noma izikhulu zikahulumeni kanye nosomabhizinisi abathinteki ngokuba khona kwabantu bokufika ngoba abekho emazingeni aphansi. Okunalokho abanye babo bayahlomula. Kanjani?

Osomabhizinisi bathola i-supply ye-cheap labour ngoba vele into ephambili kubona ukwenza i-profit. Abanye osopolitiki bawosomabhizinisi, okukanye banobudlelwano nosomabhizinisi. Ngaleyo ndlela they will push for ama-policies avuna osomabhizinisi ngoba bona banebhodwe eliconsayo and abantu emazingeni aphansi bazidlela imbuya ngothi.

Ngale kwalokho njengoba sikhula njalo isibalo sabokufika futhi bethola nobuzwe bakuleli ngezindlela ezahlukene, lokho kubenza babe yinyama kosopolitiki abangenza noma yini ukuze bathole ivoti.

Abantu bakuleli ikakhulukazi emazingeni aphansi are complaining about real issues adinga ama-solutions that are real and practical.

Bathi abantu sekunzima ukuthola imisebenzi ngenxa yokuthi sebebanga nalaba bokufika and kubukeka sengathi abaqashi ikakhulukazi laba bomdabu waseNdiya noma amaSulumane kanye nabase-China babezwa ngaphakathi laba bokufika okwenza ukuthi abomdabu wakuleli bagcine sebeshalazelwa abaqashi.

Umbuzo-ke uthi uma ngabe kuzofika abantu bokufika kuleli bezokwenza imisebenzi efana nowobu-security, ukusebenza ema-garage kanye nakuthutha impahla ngamaloli, kanti abakuleli bazosebenza kuphi njengoba beswele imisebenzi, nendlala ibhokile.

Emalokishini bakhala ngokuthi ama-tuck shop abo asewile ngenxa ye-competition edalwa amabhizinisi abokufika ababukeka benamandla kunabo nokuphinde kube nezinsolo zokuthi kwayibona abasibo abanikazi bala mabhizinisi kodwa basebenzela abomdabu weseNdiya noma amaSulumane.

Umuntu osekuphele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili ene-tuck shop futhi ondla umndeni wonke ngayo, kufanele enze njani uma ngabe esephucwa lesi sinkwa sakhe seminyaka? Ukhumbule ukuthi akawazi omunye umsebenzi. Kulabo abathi yi-competition, is it a fair competition?

Njengoba abantu bokufika befika ubuthaphuthaphu kuleli kanti basuke bethole imvume yokuthi beze ngani? Bekuthiwe bayashoda yini abantu abakwazi ukugunda noma ukuluka amakhanda? Bayashoda yini abantu abangaba ama-security, truck driver noma abazosebenza emagaraji?

Laba bantu abalokhu bethutheleka kuleli mihla namalanga kuzoze kube nini. Ithini i-limit? Inini lapho kuzothiwa sekwanele manje. Kungani i-South Africa kumele ithwale i-Afrika yonke?

Angikhumbuli kuba ne-platform lapho kwakukhulunywa khona ngezikhalo zabantu bakuleli ngaphandle kokuthi kwasetshenziswa i-media ukuze kugqitshwe izikhalo nama-views alabo ababengajabulile. Instead a picture was painted that the majority of South Africans are very happy about abantu bokufika.

Nali iqiniso, abantu bakuleli babehlukene phakathi ngalolu daba and namanje kusenjalo. Ukuthi ibaphi abaningi abangajabule nabajabule that still remain to be tested and it’s debatable.

Abantu bakhala ngokuthi kunzima ukuthola izindawo zokuqhuba amabhizinisi emadolobheni njengoba iningi lazo ziqhoqhobelwe ngezinye izinhlanga. Uma bezitholile zimba eqolo ngale ndlela yokuthi uma uyithatha ungagcina ususebenzela uku-renta.  Kodwa kubukeka sengathi laba bokufika bazithola kakula. Kodwa akwaziwa ukuthi kanjani?

Abantu abasemandleni bahlale beyithola i-chance to discuss or address ama-issues abantu kusekuhle kodwa bangayisebenzisi. Kuyothi uma isimo sesisibi baqale batatazele befuqa abantu nge-propaganda engenzi mehluko ezimpilweni zabantu.

Nawe ungawuthumela owakho umbono kulolu daba noma ngezinye izinto ezenzeka ezweni kwi-email ethi: views@liveexpress.co.za

credit: picserver.org

Related Posts