Kugqame udlame kuteleka abamatekisi

Umbhikisho wosomatekisi esifundazweni iKwaZulu Natali ubugcwele izigameko zodlame nolushiye okungenani abantu ababili belimele kulandela ukudutshulwa ngamaphoyisa ngezinhlamvu zenjoloba.

Iqulu lezinsizwa ebelihlome ngamawisa, izinduku, izinsibi kanye namapulangwe belizuluzula idolobha lonke eThekwini liqinisekisa ukuthi awekho amatekisi asebenzayo.

Cishe wonke amarenki kuleli dolobha abekumisile ukusebenza yize noma amatekisi kade ekhona, emile. Lokhu kuholele ekutheni abagibeli abebelibangise emsebenzini kanye nasezikoleni bagcine sebesele dengwane.

Emarenki amaningi kubonakale sekushaya umoya kulandela ukudlula kwaleli qulu lezinsizwa ebelisabisa labo abebesemarenki.

Emva kokubamba inguyazana e-King Dinizulu Park, abaholi bombhikisho baxwayise ozakwabo ngokuthi bawagodukise amatekisi ngoba isimo singase sishube uma kuwukuthi umhlangano wabo, osomatekisi, noNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhunyaniswa koMphakathi KwaZulu Natali, u-Willies Mchunu, awutheli izithelo.

Abamatekisi bathi imbangela yokuthi bateleke kube ukuboshwa kwenqwaba yamatekisi abo, ikakhulukazi lawo ahamba amabanga amade, njengoba kade kuyimpelasonto ende yePhasika ngenxa yokuthi awanazo izimvume zokusebenza. Kubikwa ukuthi angaphezulu kwama-200 amatekisi aboshiwe ngempelasonto.

Abamatekisi bakhala ngokuthi umnyango wezokuthutha uyahluleka ukubanikeza izimvume noma uthatha isikhathi eside.

Abomnyango bona sebesho kaningi ukuthi izimvume zikhona kodwa abamatekisi abazihluphi ngokuzilanda.

Abamatekisi bafuna zonke izimoto zabo eziboshiwe zidedelwe ngaphandle kokuthi zikhokhe inhlawulo yokushayela ngaphandle kwezimvume.

Bathi sebekhathele amaphoyisa amasipala, awezogwaqo kanye ne-SAPS beshintshana ngabo ngokubabopha.

Kube khona izigameko zokuthusana kubantu bamatekisi bebodwa njengoba kade besolana ngokuthi abanye babo bangamagundane.

Isimo besishuba kakhulu uma laba bebona umuntu obashuthayo ikakhulukazi labo bama-cellphones njengoba labo abebenza njalo bekuthi ababadle babafele, bebathuka baphinde babahlokoloze ngezinduku. Kuphinde kwaba nezinsolo zokuntshontshwa kwe-cellphone yomunye obesolwa ngokushutha.

Nalabo abaficwe behlanza amatekisi nabo abasindanga njengoba bebejahwa maqede kuchithwe, kuphinde kufahlazwe amabhakede abo noma babhunyelwe ngamanzi abebewasha ngawo. Ngisho nalabo abebezipholele ematekisini nabo bebekhishwa kuthiwe abajoyine umbhikisho.

Okunye obekwenza lo mbhikisho uphume esandleni kube ukungena kwamabhungu asemasha iningi lawo ahlala emgwaqeni nakujatshi wesitimela, aziwa ngama-‘feranja’. La mabhungu abekhuzwa ekhuziwe abaholi bemibhikisho njengoba kade esebenzisa leli thuba ukuzitapela kulabo abadayisa ematafuleni.

Izikhulu zamatekisi zithi sizophela isiteleka uma kungase kubuye izimoto zabo eziboshiwe.

Ngakolunye uhlangothi uMchunu uthi ufuna ukubona bonke labo abangenazo izimvume ukuze kuxazululwe lolu daba.

views@liveexpress.co.za

msizi@liveexpress.co.za

Related Posts