Sekuzoqala ukwakhiwa kwamabhilidi amade eThekwini

Kubukeka kungasekho okuzovimba ukwakhiwa kwamabhilidi amade endaweni yomtakabani, i-Point Waterfront, eThekwini.

Ngokwalolu hlelo lwentuthuko, oluzodla ama-billion amarandi, kulindeleke ukuthi kwakhiwe amabhilidi amade okuzobe kukhona kuwo amahhotela angama-5 star nama-6 star, ama-shopping malls, indawo yokuhlala kanye nendawo ezobe inamahhovisi.

Amanye amabhilidi kulindeleke ukuthi abe yizitezi ezingama-55 ubude kanti azobe eme ngezindlela ezihlukene.

Ngonyaka ka-2015 kuye kwaphoqeleka ukuthi ibuyekezwe le ntuthuko ngenxa yokungaqondi kwezinto ezithize kanti ngaphezu kwalokho bekukhona nalabo abangajabule neze ngesiphakamiso sokuthi kuzokwakhiwa la mabhilidi amade ngalolu hlobo.

Ngo-Agasti 2015, i-Business Day, yabika ukuthi labo ababenganeme babekhala ngokunganikezwa ithuba lokuthi baphawule ngoshintsho lwakamumva kule ntuthuko.

Omunye wabahlali bakule ndawo yabadla izambane likapondo, u-Anne Farris, wacashunwa kwi-Business Day Live nalapho ayezwakalisa ukukhathazeka ngokuthi ibhilidi elide, elizoba sentshonalanga, eduze nolwandle, lizomvimbela ukuthi angabe esakwazi ukubona ulwandle kanti futhi angeke esakwazi ukuthola ukufudumala kwelanga njengoba lizobe liphambi komuzi wakhe.

“Akusikho ukuthi asifuni ukubona intuthuko kule ndawo. Kodwa ngenkathi sithenga la… sasizitshela ukuthi angeke kube khona amabhilidi amade adlula izitezi eziyishumi. Kodwa manje sebehlongoza inqwaba yamabhilidi amade,” kukhala u-Farris.

Omunye wabahlali bakule ndawo, u-Karin Solomon, noyilunga le-Save Our Sunshine Durban, uthi abantu abakhohliswa ngenkathi bethenga kule ndawo kuyimanje bakhala bayazithulisa ngenxa yokuthi imizi yabo ayisadayiseki kalula ngesizathu salamabhilidi amade ahlongozwayo.

uMasipala weTheku yiwona ozokwengamela le ntuthuko ubambisene nesinye sezikhondlakhondla emkhakheni wezokwakha nokuyinkampani yase-Malaysia, i-UEM Sunrise.

Lo Masipala yiwona ozobe ubhekelele ukulethwa kwengqalasizinda okubalwa kuyo imigwaqo, izithuthi zomphakathi, amanzi, ugesi kanye nokukhonka yonke le ndawo phansi ukuze ibe sezingeni elifanele.

i-Theku likholwa ukuthi le ntuthuko izobeka umnotho waleli dolobha kanye nesifundazwe ezingeni eliphezulu kuphinde kudaleke namathuba emisebenzi.

uMphathi wedolobha, uSibusiso Sithole, uthi kwaba kunye nje kuphela ukuphikiswa abakuthola mayelana nale ntuthuko nathi kwagcina kuhoxisiwe. Uthi sebekulungele ukuqala umsebenzi wabo njengeDolobha.

“Sesisesimweni lapho sesingasho ukuthi intuthuko izokwenzeka. Kuyofika u-2022 lapho siyobe sisingethe imidlalo yama-Commonwealth Games, ezinye zezingxenye zalo msebenzi  ziyobe seziqalile ukusebenza,” kuthembisa uSithole.

Le ntuthuko iza esikhathini esingaphansi kwenyanga iTheku lihlongoze enye intuthuko efuze le, maduze nenkundla yezemidlalo i-Moses Mabhida Stadium.

Kulolu hlelo, esingakathathwa isinqumo sokugcina ngalo, kulindeleke ukuthi kwakhiwe ibhilidi elide kunawo wonke kwizwekazi, i-Afrika. Leli bhilidi lizokwaziwa nge- Durban Iconic Tower.

Kulindeleke ukuthi libe ngamamitha angama-370 ubude, nokucishe kulingane no-88 storeys.

Uma kugcina kuphasisiwe ukwakhiwa kwalo, kulindeleke ukuthi kube khona amabhizinisi, izitolo, amahhotela, indawo yokuhlala kanye nendawo yokupaka izimoto.

msizi@liveexpress.co.za

views@liveexpress.co.za

Image: Point Waterfront Realty

Related Posts