Sikuphi isidingo sokushisa amathayi sekusondele ukhetho?

Izigameko zakamumva nezilokhu ziqhubeke njalo zemibhikisho enodlame kuleli zikhombisa ngokusobala ukuthi abantu basekude ukuqonda ngamalungelo kanjalo namandla abanawo.

Kubukeka sengathi abantu abaningi banalo mqondo wokuthi amalungelo namandla abo asekugcwaleni imigwaqo, bakhuze iziqubolo bashise nempahla.

Sikuphi nje ngempela isidingo sokuthi ulokhu ubhikisha sekusondele ukhetho?

Ngokujwayelekile abantu bayaye bathi bathatha isinqumo sokubhikisha ngoba kade babekhuluma kodwa abanakwa.

Assuming ukuthi izikhalo zabo zisuke zi-genuine, kodwa iqiniso lithi whoever lowo okuthiwa akalaleli usuke ebekwe yibo abantu emandleni futhi ukuze abe semandleni kusho ukuthi nguye owavotelwa yiningi.

Ngebhadi-ke kuyaye kungaveli ukuthi yibaphi abantu abaningi kulabo abasuke bengajabule uma beqhathaniswa nalabo abasuke bejabule ngoba iqiniso ukuthi abantu bahlale behlukene phakathi kokwemibono ngezizathu ezingafani.

Uma kuwukuthi abantu basuke bethukuthele ngempela, kungani pho intukuthelo yabo ingabonakali evotini? Noma basuke sebekhohliwe? Ukhohlwa kanjani ukuthi for the past five years ubuphethwe kanjani? Yinini la okhohlwa khona? Udidwa yini le engaka?

Abanye kuthiwa uma beke babona nje amaphasela okudla bavele bavaleke imiqindo. Abanye kuthiwa badidwa ukubona abaholi sebehamba ngezimoto zikanokusho, bekhuza iziqubulo, becula namaculo.

Yebo khona onkunzimalanga banekhono lokubhuqana. Ubathola sebehleli emabhentshini emijondolo bethembisa izulu nomhlaba. Abanye ubathola sebedla ngisho nemfino ngezandla khona emikhukhwini.

Manje ngokufika nje komholi ezohlala ebhentshini sekusho ukuthi sekufanele ukhohlwe konke? Khona uma kuthiwa ukunikeze izijumbane zokudla kanti zihlala iminyaka ewu-5 yini lezi zijumbana.

Njengoba kade kuyimpelasonto yokubhalisela ukuvota nje uzwa abantu bethi abezukuvota ngoba badiniwe. Yini-ke engcono ukuthi uhlale ungavoti ngoba ungajabule bese kuthi labo abajabule babuyisele lo obekade ephethe emandleni? Lokho kusho ukuthi uzophinde uyobhikisha futhi.

Empeleni asikho nje nesidingo sokuthi abantu baze bancengwe ukuthi bayovota. Kwanele uma bazisiwe. Kuze kusho bona osopolitiki nezikhulu zikahulumeni ukuthi ukuvota iyona ndlela yokuzwakalisa ilaka lakho. Yilapho kucaca khona ukuthi abantu bajabulile noma abajabulile. Hhayi indaba yale mibhikisho engapheli.

Iyafana nale yalaba abahlale bekhala ngokuthi bafunzwe ikhansela abangalifuni. Kanti ukuphela kwalo yini le khansela? Awekho yini amanye amaqembu? Baboshiwe yini abantu ukuthi kufanele bafe neqembu noma lingabasebenzeli? Uma bexakwa amaqembu bahlulwa yini ukuzikhetha bona babe amakhansela azimele? Angikaze ngizwe kuthiwa umuntu ukhonjwe ngesibhamu ebhokisini lokuvota kwathiwa akavotele ikhansela ‘alifunziwe’.

Okubuhlungu nje ukuthi kuhlale kwabantu abamnyama kuphela laba abahlale beshisana namathayi. Baze bashise ngisho nezimoto zabantu abangenacala kanye nezinkampani ezibaqashile.

Maybe sekuyisikhathi sokuthi sizinuke amakhwapha manje kungenjalo kusazophinde kuphele omunye u-100 years sisakhala ngezinto ezizodwa.

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: SAPS

 

Related Posts