I-ANC inohlelo lokwakha imisebenzi: Zuma

uMengameli we-African National Congress (ANC), u-Jacob Zuma, uthi le nhlangano ebusayo inohlelo olubambekayo lukubhekana nenkinga ebhekene nezwe yokuswelakala kwemisebenzi.

uZuma ukusho lokhu ngenkathi leli qembu lethula usomqulu (Manifesto) walo wokhetho lohulumeni basekhaya nalapho liveza khona ukuthi yini elizoyenza uma ngabe linikezwa ithuba lokuphatha koMasipala noma emawadini ahlukene ezweni.

Uthi beyi-ANC kuyabakhathaza ukuthi abantu abaningi ikakhulukazi intsha babhuquza emakhaya, kungekho abalwenzayo ngenxa yokuthi umnotho wezwe awukhuli ngokwanele ukuze kudaleke imisebenzi eyanele.

“Izwe lethu, izwekazi lethu, kanye nomhlaba wonke, babhekene nokukhula kancane komnotho. i-ANC inohlelo olubambekayo ukuze ibhekane nokungakhuli komnotho futhi kwakhiwe amathuba emisebenzi. Omasipala bethu, belawulwa i-National Development Plan (NDP), bazobeka ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi kanye nohlelo lokuziphilisa oluqhubekayo phakathi kwezinhlelo zabo zokukhuliswa komnotho,” kusho uZuma.

Ngaphezu kwalokhu uthi ezingeni likazwe lonke uhulumeni ka-ANC usuqalile vele nohlelo olwaziwa nge-Nine-Point-Plan ukuze kulekelelwe ukuthuthukiswa komnotho ezinhlakeni ezihlukene okubalwa kuzo umnotho wasolwandle, ezamasimu, izimayini, ezamandla, ezobuchwepheshe, ezokuvakasha, ezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle.

uZuma uthi i-ANC iphinde isize nalabo abadonza kanzima ngenxa yokungasebenzi nobubha ngohlelo lwama-social grants, Expanded Public Works Programme (EPWP), uhlelo lwabahluphekayo, kanye nezinye izinhlelo zokutakula imindeni eswele.

“Amatoho atholakala ngohlelo lwemisebenzi yomphakathi kahulumeni. Lusiza abantu abaningi ikakhulukazi omama kanye nentsha. Balungisa imigwaqo,basebenza ezinkulisa, bahlanza izakhiwo zikahulumeni, balwa nemililo emahlanzeni kanye nokuningi  okunye ukuze abantu basuse ikati eziko,” kuqhuba uZuma.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts