Abayingeni eyokugubha inkululeko Abahlali baseMjondolo

Inhlangano yabaHlali baseMjondolo ithi angeke ize izixake ngokugubha usuku lwenkululeko kuleli, i-Freedom Day, ngoLwesithathu, mhla zingama-27 April 2016.

Amalunga ale nhlangano abehlangene ngeSonto, enkudleni yezemidlalo eThekwini FET College, nalapho abezozilela khona lokho abakubiza nge-UnFreedom Day.

Ngokusho kwale nhlangano ithi yize noma sekuphele iminyaka engama-22 leli zwe lathola inkululeko kodwa bona abayiboni into abangathi bayayigubha, okunalokho bathi le nkululeko ingumbombayi (Fake Freedom).

Bathi okubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abababeka emandleni ngomzabalazo wabo nangamavoti yibo kanye laba asebebadayisile.

“Bathatha isifungo sokusihlonipha. Yize noma amandla abo avela kuthina basicekele phansi isithunzi  sethu. Sinqabile ukugubha lolu suku ngoba siyaphoqwa ukuthi sihlale njengezingulube odakeni. Sinqabile ukugubha lolu suku ngoba uma intuthuko iza iqhamuka phezulu, ngezibhamu, futhi ngokujwayelekile isuke ihlose ukuthi izosusa thina ngendluzula emadolobheni,” kubeka isitatimende sale nhlangano esithunyelwe kwabezindaba nesishicilelwe kwi-website yayo.

Iqhuba ithi izindlu ezihloniphekile abathenjiswa zona namanje abakazitholi kodwa okunalokho kudilizwa izindlu abasuke bezakhele bona, baqanjelwa amanga, bashaywe, baboshwe, balinyazwe kanzima baphinde babulawe.

“Sithi iminyaka eyishumi nambili yenkululeko engumbombayi ngaphandle komhlaba, izindlu ezihloniphekile kanye nemisebenzi ehloniphekile ayisho lutho.”

“Inhloso ye-UnFreedom ukuchitha amanga okuthi osopolitiki abasicindezelayo basikhulula. Empeleni kwaba wumzabalazo wabantu owabavumela ukuthi babuye ejele nasekudingisweni. Sibhekene nemililo yasemijondolo, izikhukhula, ubugebengu nezifo,” kuqhuba le nhlangano.

Abahlali bakhala nangokuthi iningi labo alisebenzi kanti uma bewuthola umsebenzi kuba wumsebenzi lapho bexhashazwa khona.

Bathi akusibona bodwa ababhekene nokuchitheka kwegazi njengoba umhlaba wonke wabona isigameko sokubulawa kwabavukuzi basemayini ngamaphoyisa e-Marikana kanjalo nokubulawa kwabantu okulokhu kuqhubekile ehostela, i-Glebelands, eMlazi.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikimedia.org

 

Related Posts