Kungani ingabonakali imikhankaso ngokufa kwabantu abamnyama?

Izigameko zokubulalana kwabantu emahostela nasezindaweni eziyimijondolo kuleli zilokhu ziqhubeke njalo kanti kubukeka sengathi kusekude ukuthi ziphele.

Sekuphele iminyaka abantu abamnyama beqothana ngesibhamu ehostela, i-Glebelands, eMlazi. Imibiko ithi sebengamashumi ayisithupha nambili (62) abantu asebebulelwe selokhu kwaqala lezi zigameko.

Muva nje kusanda kubulawa owesifazane obephinde abe yikhansela, uZodwa Sibiya.

Ngakolunye uhlangothi kusalokhu kuqhubeka ukubhuqwabhuqwa kwabantu ngesibhamu ehostela laKwaMashu.

Nakhona kusanda kubulawa abantu abahlanu ngokudutshulwa oshayasibhamu ababangenela endlini.

eKhayelitsha, e-Mitchells Plain, nase-Manenburg, e-Western Cape, nakhona kunesimo esicishe sifane. Kulezi zindawo kunamaqembu emigulukudu abhekene ngeziqu zamehlo, ayabulalana, nokuyinto osekuneminyaka eminingi iqhubeka.

e-Manenburg kusanda kubulawa abantu abawu-8 ezinsukwini ezine. Lapha kubalwa ngisho nezingane zesikole ezigcina zingasakwazi ukufunda ngenxa yokuthi la maqembu emigulukudu avele avulele ngenhlamvu ilanga libalele.

Okuxakayo-ke la ukuthi kungani lokhu kubhuqabhuqana kwabantu kungathathelwa phezulu njengoba kuyaye kwenzeke uma ukuhlasela kubhekiswe ezinhlangothini ezithize?

Isibonelo, ngenkathi kunodlame olwalubhekiswe kwabokufika ngonyaka ka-2015 kwasukuma ngisho nesinedolo kuleli kugxekwa lolu dlame.

Cishe bonke abaholi bezepolitiki namaqembu abo, izinkampani, abezindaba – okubalwa kuzo omabonakude, imisakazo kanye namaphephandaba, bakhuza. Ngaphezu kwalokho kwaphinde kwasetshenziswa nabantu abadumile ukuthi balekelele ekubhuleni umlilo njengoba kwaziwa ukuthi yonke into abayishoyo abantu bayayilalela futhi bayenze.

Nangempela lwagcina luphelile udlame without even dealing with ama-issues abantu ababekhala ngawo.

Iqiniso ukuthi isibalo sabantu abashona ngenkathi kunodlame phakathi kwabantu bakuleli nabokufika asisondeli kwakusondela kulesi sokubulawa kwabantu e-Glebelands iyodwa nje.

Ngaphezu kwalokho kuphinde kube nale mikhankaso eminingi engapheli futhi ebukeka yanda yokulwa nokucwasana ngokobuhlanga  kuleli (racism).

Nawo lo mkhankaso wesekwa kakhulu ngamaqembu ezepolitiki, izinhlangano ezizimele kanye nabezindaba.

Ngale nje ngokushayisana ngemibono phakathi kwabantu bezinhlanga ezingafani kodwa akukho zigameko zokuphuma kwemiphefumulo phakathi kwezinhlanga.

Umbuzo-ke uthi why pho kuthathelwe phezulu kangaka?

Kungenzeka yini ukuthi kuncika ekutheni ukufa komuntu kuthinta bani? Noma kubhekwa izinga lempilo lalabo ababulawayo?

Kungani singawaboni ama-mashi ngokubulawa kwala bantu?

Abasakazi kuma-radio station abayikhulumi le. Awekho ama-advert agxeka lolu dlame. Asiboni kuma-screens ku-tv kunemibhalo ekugxekayo njengoba kwenzeka kwi-racism and xenophobia.

Even ngisho ukubulawa kobhejane kubukeka kuthathelwa phezulu kakhulu kunalokhu kokubulawa kwabantu.

Even though isibalo sokubulawa kwabo (obhejane) sisikhulu sona but lokhu kwenza ukuthi umuntu azibuze ukuthi yini ngempela ene-value enkulu phakathi komuntu nobhejane.

Even ngisho ku-tv uma kuzovela izilwane zilimele noma zifile kuyaye kuxwayiswe ababukeli ngokuthi izithombe ezizovela zi-sensitive noma ziyazwela. Kodwa kukaningi kuvela izithombe zabantu abamnyama ababulewe kodwa kungabi ndaba zalutho. Yize noma busuke bufihlwe ubuso noma bemboziwe kodwa ukulala eduze kwegazi ligcwele phansi kuyixoxa yonke indaba.

Maybe yingoba iRandi aliphazamiseki ngokubulawa kwala bantu, okukanye umnotho wezwe awuthinteki ngoba vele iningi labo alisebenzi futhi alinamabhizinisi. Even noma besebenza basuke benikezela nge-cheap labour – le ababuye bangayitholi kwayiyona njengoba beyibanga nabangaphandle, asebephenduke ama-favourite kubaqashi abaningi.

Omunye mhlawumbe uzothi yingoba kunabantu abakhathalele ama-rhino, abantu bokufika, nokucwasana kwezinhlanga.

Umbuzo-ke uzothi kanti abekho yini abantu abakhathalele abantu abasemazingeni aphansi? Uma bekhona kungani pho basonge izandla abantu beqedana?

Okuhlekisa kakhulu ukuthi izikhulu noma abaholi abaningi uma bekhuluma abaliqedi i-sentence bengashongo ukuthi “abantu bakithi abahluphekayo” noma “abantu abamnyama” – bese bezenza abantu ababathanda kakhulu abantu  abasemazingeni aphansi uma sebencenge ukwesekwa nokubukeka kahle emphakathini.

Njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya nje akekho oqeda inkulumo engakhulumanga ngabantu abamnyama, abahluphekayo. Bakwenza lokhu ngoba sebebale kahle ukuthi if you get i-support yabo usuke usunqobile. Ama-political parties adla ngabo, izinyunyana zidla ngabo, izinkampani zibomvu yimali ngenxa yabo, namasonto nawo adla ngabo – the list is endless.

THESE ARE THE ISSUES…

Ungawuthumela nawe owakho umbono ngalolu daba noma nganoma ngabe yiziphi izinto ezikuthintayo ezweni kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: youtube.com

 

Related Posts