Sidinga iminyaka eyi-5 kuphela, hhayi ewu-22 – Malema

Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, uthi leli qembu alidingi iminyaka eminingi ukuze lifeze lokho elithembisa ukuthi lizokwenza uma lingena kuhulumeni wathi futhi uma lingakwenzi elikuthembisayo abantu baseningizimu Afrika kuyomele balikhiphe kuhulumeni.

i-EFF beyethula usomqulu wayo wezethembiso zokhetho njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni bashekhaya mhla zintathu ku-August 2016.

Izinkulungwane zabalandeli bayo abebegqoke imibala ebomvu bagcwalise inkundla, i-Orlando Stadium, e-Soweto.

Ngaphambi kokuba kube nalo mcimbi abaholi baleli qembu bathi babe nemihlangano engaphezu kwama-200 nemiphakathi eyakhele isifundazwe sase-Gauteng ngenhloso yokuzwa izikhalo zomphakathi. Usomqulu wezethembiso zabo bathi wencike kakhulu kulezo zinto umphakathi obukhala ngazo.

“Asivele nje sifake imibono evele kumakhosikazi ethu kanye nabayeni bethu. Le mibono iqhamuke kubantu abahluphekayo; le mibono iqhamuke kubantu abasezindaweni zasemakhaya; le mibono iqhamuka emalokishini; le mibono iqhamuka emijondolo,” kusho uMalema.

“Abantu bathe kuthina: yilokhu esikufunayo uma ngabe i-EFF isithatha umasipala. Sibalalelile, ngoba siyinhlangano ebalalelayo abantu abangebani, ikakhulukazi isizwe esimnyama, esinganakiwe futhi esingalalelwa muntu.”

uMalema uqhube wathi bazizwile izikhalo zabantu waphinde wathembisa ngokuthi uhulumeni we-EFF angeke uze wakhe izindlu azibize ngokuthi zilingana namabhokisi ametshisi nathi zakhiwa uhulumeni weqembu elibusayo.

“Ngokwethula lo somqulu, sisayinda isivumelwano, futhi sithi kubantu bethu uma singazenzi lezi zivumelwano kumele nisikhiphele ngaphandle kwahulumeni. Asifuni iminyaka eminingi,  sicela iminyaka emihlanu kuphela. Asidingi iminyaka engama-22, sicela iminyaka emihlanu,” kuthembisa uMalema.

Lo mholi uphinde wathembisa ngokuthi ngaphansi kwahulumeni we-EFF omasipala bazosebenza nangemiGqibelo ukuze abantu abasebenzayo phakathi nesonto bezokwazi ukuthola usizo.

Uphinde wathembisa nokuthi angeke baze baqashe abantu ngoba bengamalunga e-EFF, kodwa bayoqasha umuntu ngokweziqu zakhe zemfundo futhi ngoba umfanele lowo msebenzi.

Okunye akuthembisile ukuthi umasipala oholwa yibona angeke usebenzise izinkampani zangaphandle (consultants) ukuze wenze imisebenzi kamasipala kodwa uzoqasha izisebenzi ngokugcwele.

Akawashiyanga ngaphandle amakhansela njengoba exwayise labo abazoba amakhansela e-EFF ngokuthi bazophoqeleka ukuthi bahlale ezindaweni abakhethwe kuzona uma sebekhethiwe ngoba uma sebeya kohlala ezindaweni zabadla izambane likapondo bazokhishwa kufakwe abantu abasha.

Uphinde wathi ama-cellphone numbers amakhansela azonikwa umphakathi ukuze ezotholakala ubusuku nemini.

Ezinye izinto ezithenjiswe yileli qembu yimisebenzi  kanye namaholo angcono.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

Related Posts