Kufana nokudlala ukusabisa umuntu ohluphekayo ngokuhlupheka

I-debate ngesimo sezwe laseNingizimu Afrika kanjalo nekusasa lezwe ibukeka iya ngokushuba ikakhulukazi njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya mhla zintathu ku-August 2013, oluzolandelwa ukhetho lukazwelonke ngo-2019.

Kunalabo abanemibono yokuthi uma kungase kuphathe amaqembu athile izwe lingaba senkingeni noma kungahlushekwa okukanye kungase kubuye ubandlululo.

Abanye baze basatshiswe ngokuthi lokho abanakho kuzobalahlekela okukanye isimo sizoba-worse okunalobu bunzima izwe noma umphakathi obhekene nabo.

Khona kuwumkhuba ojwayelekile kubantu ukuthi uma bebuka ama-issues bawabuka ngeso lokuthi isimo sakhe sinjani lapho ekhona nokuthi kukhona yini okungase kumthikameze.

Isibonelo, umuntu ozicwilele amafutheni futhi odlayo lapho edla khona kulindelekile ukuthi ancome indlela izinto ezenzeka ngayo noma ngabe kuthiwa abanye bancela izithupha futhi angalwa ngayo yonke indlela ukuthi isimo singashintshi ukuze engeke aphazamiseke, khona ezoqhubeka nokudla.

Ngakolunye uhlangothi umuntu ozihluphekelayo, ongenalutho, obhuqwa yindlala kodwa ebe ebona abantu bedla left and right, kulindelekile ukuthi afune ukubona ushintsho ezweni ngoba enethemba lokuthi lungase lushintshe nesimo akusona.

Emva kokwethulwa kwe-manifesto ye-Economic Freedom Fighters (EFF) kucacile ukuthi baningi abafikelwe ukwethuka ikakhulukazi labo abangahambisani nama-policies ayo. Lokhu kungenxa yokugcwala phama kwenkundla, i-Orlando Stadium, kanjalo nalokho okubukeka njengokukhula ngesivinini kwaleli qembu ikakhulukazi entsheni.

Abanye baze babhala kuma-media platforms ahlukene nalapho beveza khona imibono ethi uma leli qembu lingase lingene emandleni iNingizimu Afrika iyofa ukubhuqwa yindlala. Abanye they even went as far as urging people ukuthi bangalivoteli leli qembu.

It is possible ukuthi isimo sezwe lonke singaba ngcono noma sibe worse under the leadership of i-EFF but that is still remain to be tested njengoba nalaba abaphethe manje babengatshazwa ngenkathi bethatha izintambo kuhulumeni wobandlululo. Whether izwe liphethwe kahle yini njengamanje or not that is dabatable.

Even noma ngabe liphethwe kahle but there are people who will never admit ukuthi izwe liphethwe kahle for their own interests. Kanjalo noma kuthiwa aliphethwe kahle but abantu abaphatheke kahle bona will never admit that. That is because kulesi sikhathi samanje it’s all about ukuzicabangela wena wedwa nabaseduze kwakho and pretending ukuthi ukhathalele abantu ngomlomo not ngezenzo nangeqiniso.

Iqiniso ukuthi kunoma ngabe Ikuphi ukushintsha kwesimo kubakhona abahlomulayo bese kuba khona abangahlomuli noma abalahlekelwayo.

The fact is that kunabantu ababehlupheka ngesikhathi sobandlululo, izimpilo zabo zangashintsha kuhulumeni wentando yeningi or sezivele za-worse.

Now, how do you convince or threaten umuntu ohlala emjondolo, akanalutho olutheni noma oluphathekayo, ulambile esiswini, uma kunetha uvika amanzi endlini noma awupheli unyaka ungashanga umjondolo – bese uzomsabisa ngokuhlupheka.

If uzosabisa lowo muntu ngokuhlupheka, yikuphi lokho kuhlupheka okhuluma ngakho okudlula lokho akuhluphekayo kuyimanje.

Even noma ngabe kuthiwa iyasha imijondolo lokho kuba yinto yesikhashana nje bethikamezekile and alupheli usuku ungavukanga futhi umjondolo ngoba vele izindleko zokuwakha ziphansi.

Umuntu ozicwilele emafutheni futhi ongalambile kulula ukuthi umusabise ngokuhlupheka. But the problem ukuthi baningi kakhulu abantu ababhuqwa yindlala kunalabo abasuthi – so that is why they are more likely to give a chance anything that is promising to change their lives regardless of whether izithembiso ziyofezeka yini noma cha.

So in other words abantu abazixakekele have got nothing to lose ngoba vele abanalutho. Yilabo abanotho okumele babe worried ukuthi yini engase ibalahlekele kulokhu abanakho. And that is where indaba yokungalingani (inequality) ingena khona.

Kunale tendency yabantu abathi ngoba bejabule bese befuna ukuthi wonke umuntu athi ujabule, kanjalo nalabo abathi uma benganeme bese bafuna kunganami wonke umuntu.

Uma abantu be-happy, let them showcase ukuthi bajabule; kanjalo nalabo abangekho happy abavunyelwe phela to express themselves.

Umuntu uyasazi isimo sakhe and akudingi ukuthi uze uchazelwe umuntu ogqoke isudi nothayi nezicathulo ezicijile ukuthi uphila kanjani. Why pho kunabantu who are so interested in shaping the view yabanye abantu nokuthi abantu bangavunyelwa ukuthi bacabange independently? Why there is always an interest to capture the people’s minds and their thinking?

THESE ARE THE ISSUES….

Ungawuthumela nawe owakho umbono kule email: views@liveexpress.co.za

 

Image: Wikipedia.org

Related Posts