Kuyacaca ukuthi iVuwani izoze ibe wumlotha

Zilokhu ziqhubeke njalo izigameko zokushiswa kwezikole, izimoto, imizi kanye nempahla e-Vuwani, e-Vhembe, e-Limpompo.

Umphakathi wakule ndawo wanikela eNkantolo eNkulu ukuze kubuyekezwe isinqumo esathathwa yibhodi elikama imingcele njengoba lathatha isinqumo sokufaka i-Vuwani ngaphansi kwamasipala omusha, i-Mutale, e-Vhembe district.

Kulo masipala omusha kuzohlanganiswa izingxenye ezithize ze-Vuwani kanye ne-Malamulele.

Kodwa-ke lo mphakathi wakhala ngaphansi enkantolo njengoba inkantolo yasichitha isicelo sawo sokuba kuguqulwe lesi sinqumo.

Kusukela kuphume isinqumo senkantolo lo mphakathi uvele wavuka umbhejazane njengoba ngesonto eledlule kume nse ukusebenza emphakathini kwaphinde kwavalwa nemigwaqo, kwashiswa izimoto, izikole kanye namanye amabhilidi.

Imibiko ithi sezingamashumi amabili nane (24) izikole esezishisiwe kule ndawo.

Kucace ngokusobala ukuthi lo mphakathi awudlali kulokhu okhala ngakho, and awuzimisele ukugoba uphondo.

Emva kokubhikisha cishe isonto lonke, kungasebenzi lutho endaweni, ngoLwesihlanu kubikwe ukuthi bazohlaba ikhefu embikishweni ukuze badedele abantu ukuthi bayocoshacosha ezitolo bese kuthi nalabo abangcwabayo bathole ithuba lokufihla izihlobo.

Kodwa bakubeke kwacaca ukuthi ngoMsombuluko bazoqhubeka lapho begcine khona. And bathi bazimisele ukuthi babhikishe kuze kushaye u-August, nokuyinyanga okuzobanjwa ngayo ukhetho lohulumeni basekhaya.

Empeleni lishone elangoMgqibelo sekubikwa ukuthi kushiswe esinye isikole kanye nomuzi womholi womphakathi. So lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi they couldn’t wait for uMsombuluko ukuze bayisuse futhi.

Now, you can imagine ukuthi if ngempela kuze kushaya u-August i-Vuwani ivutha kuyobe sekunjani kule ndawo. Taking into consideration ukuthi within a week they managed ukuthi bangqongqise izikole ezingama-24.

Yini eyobe isisele uma kuze kwafika u-August isimo singalawulwanga? Uma seziphelile izikole engabe kuzoshiswani enye? Ngoba kubukeka sengathi kumele kuze kube khona okushiswayo ukuze umbhikisho nezikhalo zisheshe zizwakale.

Sebeshilo abaholi ukuthi inkantolo isinqumile, ngakho akukho okuzoshintsha.

Nayo-ke into efike idide ngokusebenza kwahulumeni – ukuthi kanti ngempela ubani okumele ezwe ngomunye phakathi kukahulumeni nomphakathi?

Uhulumeni okumele ulawule umphakathi ukuthi kwenzeke ini, nini noma kumele kube umphakathi okumele utshele uhulumeni ukuthi ufuna kwenzekeni, nini?

The reason why ngibuza kanje ukuthi kunalokhu kuphambana kwezinto osekujwayelekile kuhulumeni.

Uthola ukuthi lezinto abantu abahlale bekhala ngazo mihla namalanga, sometimes baze bangene emgwaqeni bebhikishela zona, it’s either abazitholi noma ziza ngonyawo lonwabu.

Bese kuba nale zinto abantu ongakaze ubezwe bethi bayazifuna kodwa zona ziyashesha futhi akuhudulwa zinyawo kuzona.

Kuyiqiniso ukuthi kuke kwaba nemibhikisho eyadonsa izinyanga eMalamulele njengoba umphakathi wakhona wawufana ukuthi kube nomasipala wawo omusha ongahlangene ne-Thulamela Municipality njengoba babewusola ngokuthi ukhetha iphela emasini uma uhambisa izidingo zomphakathi – bathi ugxila kuphela e-Thohoyandou.

Umphakathi wase-Vuwani uthi wona awukaze ucele iziphathimandla ukuba zifake indawo yawo ngaphansi kwalo masipala omusha. Uthi ufuna ukubuyiselwa kumasipala wase-Makhado.

Kuphinde kube nezikhalo zokuthi umphakathi wase-Masakona kanye nowase-Mashau akuzange kuxhunyanwe nawo kuqala ngaphambi kokuba kuthathwe isinqumo njengoba nawo usuzoba yingxenye yalo masipala omusha.

Imibiko ithi amakhosi ayisithupha e-Vhembe awahambisani nalokhu kukanywa kwemingcele kabusha njengoba izindawo zawo zizothinteka. Enye yamakhosi isiphumele obala yeseka umbikisho womphakathi.

Kodwa nakhu sebefakiwe and abaholi ababonakali bezimisele ukuguqula isinqumo.

Kunale perception ekhona yokuthi uhulumeni akalaleli (ngikhuluma ngohulumeni in general, not weqembu elithize) noma uyaphuza ukuzwa noma ukwenza. I’m not sure whether one can call it a fact or a stereotype but engikwaziyo ukuthi most of the stereotypes, if not all, are based on ama-facts. And it’s not just from one or two incidents, but many.

I am also one of those who believe ukuthi abantu abavele nje bavuke bashise amathayi, bavale imigwaqo. They normally do it as their last resort. Njengoba wenzile nomphakathi waseVuwani ngokufaka lolu daba enkantolo. Those were the signs okuthi umphakathi aweneme.

Even before baye enkantolo baqala ngawo umbhikisho – and again, those were the signs.

Now, ngiyazibuza nje ukuthi kambe uma ngase leli bhodi elikama imingcele lingase lisihoxise lesi sinqumo salo ubani ongafa ngasohlangothini lwabo noma lwahulumeni?

Kwayikhona nje ukuthi uhulumeni wabantu aze ayophikisana nabantu ezinkantolo ngoba nje engafuni ukugoba uphondo kuyadida.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts