Abanikazi bomnotho ‘bayagcwalisela’ ngolwabakwa-Gupta no-MMM

Izigameko zakamumva ezithinta izinqumo ezithathwe amabhange amakhulu akuleli  kanye nezinye izinkampani zikhombisa ngokusobala ukuthi labantu okuyibona abahlale beqosha ‘ngenkululeko’ empeleni abaphethe lutho, abanalutho and they are not in control of the economy.

There is no doubt that akekho umuntu ongajabulela ukuzwa ukuthi uhulumeni wakhe nabaholi bezwe lakhe are being ‘controlled’ and hence the state is being ‘captured’ by people who are not even in government, not politicians and the worse thing abakwelinye izwe.

Lokho kwenza umuntu azizwe e-betrayed and sold out by the very trusted leaders.

But despite those ‘allegations’ I am still struggling to understand the justification behind the decision that was taken by amabhange amathathu amakhulu la e-South Africa ngokuthi avale ama-account omndeni weziqumama nodume kabi kuleli, abakwa-Gupta.

The allegations were that lo mndeni unobudlelwano obukhulu noMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, kanti futhi usebenzisa bona lobu budlelwano ukuthi ushaye isicathulo ezindabeni ezithinta ukuphathwa kwezwe kuphinde futhi kube nezigameko eziningi lapho kusolwa khona ukuthi they offered izikhundla kongqongqoshe abathile.

Without any doubt, ukusabalala kwalezi zindaba kuwakhele isigcwagcwa lo mndeni ezweni.

Nakhu-ke sekuvela izindaba zokuthi inkampani enkulu yabacwaningi mabhuku kuleli isiyayilaxaza inkampani yalo mndeni, i-Oakbay Investements.

Kuthe kusenjalo kwavela nokuthi amabhange amathathu, amakhulu kuleli nawo athi awesezukusebenzisana nenkampani yalo mndeni.

I know ukuthi umuntu obuka lolu daba ngeso lokuthi lo mndeni unegama elibi kuleli, angabuki ngeso elijullile, angeke akwazi ukubona ukuthi lento ehlale ishumayelwa yokuthi kune-‘freedom’ is debatable.

Kusho ukuthini ukuthi wonke la mabhange athatha lesi sinqumo cishe ngesikhathi esisodwa?

I-reason eyabekwa abacwaningi bamabhuku ukuthi “the association risk is too great for us to continue”.

Amabhange wona awabanga naso isizathu.

Kuthe kusenjalo kwavela izindaba zokuthi u-MMM, lo wodumo, usukuthola kunzima ukusebenza ngenxa yokuthi ama-accounts awo avaliwe amabhange.

Kulolu hlelo kubikwa ukuthi amalunga ‘anikela’ or ‘invest’ngemali engango-1000 noma ngaphezulu bese ethola inzuzo ka-30%.

Now, yize noma iminingi imibuzo ngokusebenza kwa-MMM and futhi ungesiyona inkampani e-registered, but the interest ezuzwayo inkulu kakhulu kunale enikezwa cishe wonke ama-financial institution amakhulu kuleli, including amabhange.

I-most yawo uthola inzuzo elinganiselwa ku-7% nje kuphela ngemali osuke uyibeke unyaka wonke.

I-argument yamalunga e-MMM ngobuningi bawo ukuthi they are very happy, bathi akukho muntu osafake isikhalazo ngalolu hlelo.

Another point is that u-MMM is contravening the Consumer Protection Act (CPA) by offering an interest that is more than 27% per annum. So in a case of u-MMM there is a potential of up to 360% per annum.

Now, the question is that are all these decisions by the banks based on ‘risks’, “protecting the cunsumers” or because there was an alleged “contravention of certain laws”?

There are allegations okuthi lo mndeni  wakwa-Gupta was seen as a threat kulabo abaqhoqhobele umnotho wezwe lakuleli and abajabule neze ngalokho.

Whether those allegations are true or not but the point and the reality is that umphakathi noma abantu bakuleli bathembele futhi basemuseni wabanikazi bomnotho ukuze baqhubeke nempilo ngoba bona abanamnotho.

Empeleni kuyafana nje nabantu abaphila ngogesi but the supply and the main switch iphethwe abanikazi bomnotho. Uma beyehlisa kuphelile ngoba they don’t have alternative supply of power or economy in this case.

That is why kufanele bancengwe, bakhothanyelwe,  kukhulunywe izinto ezizobajabulisa and people must not try anything that might be seen as a threat to umnotho wabo. Otherwise okugile abakwa-Gupta no-MMM kuzobehlela.

Lokhu kwenza ukuthi ubone ukuthi even ngisho abantu okwaziwa ukuthi they are in power in terms of ukuphathwa kwezwe nalabo abaziwa ngokuthi bayizigwili, but bayazifanela nje nabantu abasema-office, abaqashiwe.

They only control the ordinary citizens, the workers, the voters and that is where it ends. Nabo if bengasayilandeli imiyalelo yama-‘boss’, abanikazi bomnotho, they will be dealt with, harshly.

That is what happens to those who seem to be defiant. Robert Mugabe and his Zimbabwe is another perfect example of the consequences okungayenzi intando yabanikazi bomnotho.

Today izwe lakhe libhuqwa indlala and bayinhlekisa just because he refused to surrender umnotho so bashaywe ngonswinyo.

Today inqwaba yabantu akade sebeqala ukushintsha izimpilo zabo ngo-MMM, some of them being the only source of income, sebezobhuqwa yindlala, nemindeni yabo.

And today about 7500 workers abasebenzela inkampani yomndeni wakwa-Gupta, i-Oakbay Investment, kanye nemindeni yabo, abazi bazothathani bahlanganise nani ukuze baqhube impilo njengoba abaphathi babo bengakwazi ukubaholela ngenxa yokuvalwa kwama-account enkampani amabhange.

THESE ARE THE ISSUES…

Ungawuthumela nawe owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

Related Posts