Izimvula ezinamandla azenzanga mehluko: uMasipala

uMasipala weTheku usuveze ukuthi izimvula ezinamandla ebezihlasele esifundazweni iKwaZulu Natali, ikakhulukazi eThekwini, azizange ziwenze umehluko ukuguqula isimo sokushoda kwamanzi noma isomiso esihlasele leli dolobha.

Izindawo eziningi ezakhele iTheku zisanda kuhlaselwa yizikhukhula ezadiliza izindlu, gwaguguleka imigwaqo, kwadaleka izingozi emgwaqeni kwaphinde kwalahleka nemiphefumulo.

ngoLwesithathu uMasipala weTheku ububambe i-Drought Relief Business Indaba nebihlose ukubheka ukuthi osomabhizinisi bangalekelela kanjani ekongeni amanzi.

Okunye bekuwukuthi kuxoxiswane ukuthi yiziphi izindlela ezingcono zokunqanyulwa kwamanzi ngenhloso yokuwonga ezingasetshenziswa uMasipala ukuze kungabi nokuphazamiseka okukhulu emabhizinisini.

i-Senior Manager kwidolobha iTheku, emnyangweni wezamanzi, u-Ashan Nandlal, uthi phezu kwezimvula ezinamandla ebezihlasele kuleli dolobha kodwa izinga lamanzi emadamini lisalokhu liphansi.

“Imvula yakamumva ayibanga maqondana namadamu, ngakho ayiwenzeka umehluko kwizinga lamanzi emadamini,” kuchaza uNandlal.

Kodwa-ke u-Nandlal uphinde waveza ukuthi yize noma izindawo eziningi ezakhele iTheku zihlaselwe yisomiso kodwa iDolobha selikwazile ukuthi linciphise ukusetshenziswa kwamanzi ngo-4.59 wamaphesenti.

Alinganiselwa ku-180 000 ama-restrictors asefakwe kumamitha amanzi emakhaya kanti ukufakwa kwawo kusazoqhubeka.

Ngale kwalokho uMasipala uthi ubheka ezinye izindlela zokonga amanzi okubalwa kuzo okusebenzisa amanzi avela emithonjeni eyehlukene  kanjalo nokusebenzisa amanzi amadala kodwa asehlanziwe ukuze alungele ukusetshenziswa futhi.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Credit: Flickr.com

Related Posts