I-IFP igxeka ukuhlaselwa kwesalukazi ngegeja

Inkatha Freedom Party (IFP) isizwakalise ukukhathazeka ngokunyuka kwesibalo semibiko yokuhlaselwa kwabantu abadala .

Lokhu kuza emva kokuthi owesifazane oneminyaka engama-77 ubudala ehlaselwe ngegeja esekhaya lakhe, e-Mkomaas, KwaZulu Natal.

Lokhu kuhlasela ngesihluku komuntu omdala kangaka kuwubulwane futhi akuhambisani nalokho esikumele. Asikwazi ukuthula uma izigameko ezifana nalezi zenzeka.

Umuntu owenze lokhu kuhlasela kumuntu ongaba umama wakhe noma ugogo wakhe, kumele abanjwe ukuze abhekane nengalo yomthetho.

Kumele kuthunyelwe umyalezo oqinile ukuthi njengemiphakathi angeke sizivumele izenzo zobugebengu ezinjalo.

Kumele kube nokuhlonishwa kwabantu abadala futhi kumele banakekelwe futhi bangahlukunyewa noma ngabe iyiphi indlela.

Yinhloboni yomphakathi esiwakhayo uma sivumela izigameko ezifana nalezi ukuthi ziqhubeke nokwenzeka?

Amalunga omphakathi kumele asebenzisane namaphoyisa futhi banikeze ulwazi ukuze sizokwazi ukulwa nalezi zigameko ukuthi ziqhubeke nokwenzeka.

Siyanxusa futhi ukuthi uhulumeni kumele aqale umkhankaso oqinile wokulwa nokuhlukunyezwa kwabadala.

i-IFP ifuna kwenzeke ubulungiswa futhi nabahlaseli kumele baboshwe.

Sinxusa futhi ukuthi kube nobumbano ekuvikeleni abesifazane kanye nezingane, futhi kube nezigwebo eziqinile kulabo abatholakala benamacala alobu bugebengu.

KZN IFP Women’s Brigade Chairperson, Cllr Thokozile Gumede.

views@liveexpress.co.za

Related Posts