Kungani lingawi irandi ‘ngokusula’ noma ‘ukuboshwa’ kukaMengameli?

Imibiko yokuthi uNgqongqoshe wezezimali kuleli, u-Pravin Gordhan, uzulelwa ngamanqe noma angase aboshwe noma nini isithole okukhulu ukugxekwa ezinhlakeni eziningi njengoba kuthiwa iyona enomthelela omubi ekutheni kugcine kuntengantenga amandla erandi uma liqhathaniswa nezimali zakwamanye amazwe.

Amaqembu ezepolitiki cishe wonke, ama-media houses ahlukene kanye nabahlaziyi bezomnotho babukeka bekhuluma ngazwi linye ngelokuthi ukuboshwa kuka-Gordhan kuzoba nomthelela omubi emnothweni wezwe.

At the same time there are reports and the perception yokuthi okaNxamalala akahoshelani kahle noNgqongqoshe nokuthi vele uMengameli wambeka kulesi sikhundla ngoba ephoqwa yisimo kulandela ukwehla kwamandla erandi ngenkathi kuxoshwa lowo owayenguNgqongqoshe wezezimali u-Nhlanhla Nene, kwase kwabekwa u-David Des van Rooyen.

So labo abangamfuni uMsholozi sebevele bathathe i-position  yokumeseka u-Gordhan. Bona bathi bameseka ngoba wenza umsebenzi ‘omuhle’ but I doubt ukuthi bangakusho lokho uma kungathiwa bayazwana noZuma, even noma ngabe wenza umsebenzi ‘omuhle’ kangangakanani.

Bonke la bantu abaseka u-Gordhan abayikhulumi nakancane eyezinsolo abhekene nazo, so akucaci noma baqonde ukuthi azinganakwa or they must be kept under carpet just because kuzowa irandi.

The allegations around the Minister ukuthi wasungula uphiko lwezobunhloli, i-intelligence Unit noma i-‘rogue unit’, njengoba yaziwa kanjalo.

Kuthiwa lolu phiko beluqoqa ulwazi kubakhokhi bentela okuhlanganisa ngisho noMengameli wezwe, u-Jacob Zuma.

If you read most of the articles athinta lolu daba uthola ukuthi kuthathwa le angle or approach yokuthi kuzowa irandi rather than ukuthi yini asolwa ngayo uNgqongqoshe and ubucayi or ukuqina kwezinsolo.

The first or second paragraph, already isikutshela ngokuthi irandi lizowa. Yes it is true ukuthi it is more likely to happen but how do you come to a conclusion or analysis yokuthi irandi lizowa libe lingakawi? Usuyawazi yini ama-investors ukuthi azocabanga kanjani?

Iyaxaka nale yerandi ukuthi kanti ngempela lona lisebenza kanjani?

Njengoba uMengameli wezwe nje, okaNxamalala, ehlale esolwa ngamacala nangenkohlakalo each and every day, pho lisuke lingawi ngani leli randi?

Elinye lalama qembu aphikisayo angafuni kube khona oku-negative okukhulunywa ngo-Gordhan, lihlale lizama ukuketula uMengameli wezwe cishe izinyanga zilandelana ephalamende kodwa akushiwo ukuthi iRandi lizothinteka.

Kanti leli randi liyakwazi yini ukukhetha ukuthi liwe kubani, lingawi kubani? Ubani kanti onamandla nohola izwe phakathi kwaNgqongqoshe noMengameli?

La bantu abafuna ukuketula uZuma, ama-economist or analyst, amaqembu aphikisayo kanye nama-media houses abakaze basho ukuthi uZuma kumele avikelwe kuze kuphele i-term yakhe ukuze kuvikelwe irandi ne-image yezwe kuma-investors – okunalakho bafuna ahambe kwamanje.

Yini vele le eyenza ukuthi irandi libe – sensitive kuNgqongqoshe kodwa lingabi-sensitive kuMengameli? Kungenzeka yini ukuthi nalo lithatha ama-side?

Maybe we will have to check ukuthi who are behind the rand and what are their interests so that we can understand it.

Normally kuyaye kuthiwe ama-investors want to see a stable environment so that bezoba ne-confidence.

Is it stable uma kuthukwa uMengameli wezwe every hour? Is it stable if the President of the country esolwa ngenkohlakalo nokukhwabanisa zonke izinsuku?

Is it stable when various sectors of the society, including churches are calling for the President to step down?

Lento yokuthi everyone is equal before the Law including the President ayisekho yini?

Omunye angazibona lezi zinsolo as serious allegations – ngakho kukwi-interest  yakhe uNgqongqoshe ukuthi ageze igama lakhe ikakhulukazi since esephumele obala washo ukuthi akukho oku-wrong akwenza. Asikho-ke isidingo sokutatazela ngasohlangothini lwakhe.

At least one economist ebihlaziya kwa-eNCA isho okuhlukile okunalokho okushiwo abaningi, yathi empeleni kungaba kuhle ukuthi u-Gordhan abhekane namacala ukuze ageze igama lakhe.

This economist argues ukuthi already selikhona ifu elimnyama or a negative perception ngo-Ngqongqoshe so ukungabekwa kwakhe amacala akusho ukuthi lesi sithombe sizovele sinyamalale, unless he is cleared in court.

Ama-investors asezokhohlwa yini ukuthi kuke kwaba khona okunukwayo? Noma vele abanandaba nalokho as long as eqhoqhobele izintambo u-Gordhan?

Ngale kokuba nendaba ekutheni ubani ozoboshwa or ongezukuboshwa noma okumele asule nokungamele asule but kuyadida ukuthi why uMengameli wezwe wonke pho abonakale sengathi akana-value noma incane compared to umuntu ongaphansi kwakhe ngokwe-hierarchy?

Ngengathi uZuma exolisa esizweni ngodaba olungundabamlonyeni lomuzi wakhe oseNkandla izinhlaka ezihlukene zazwakalisa ukudumala ngokuthi akasulanga and yayingakhulunywa kwakukhulunywa eyokuthi kuzowa irandi.

Maybe impendulo yokuthi why uNgqongqoshe ene-value kunoMengameli isobala, maybe it is obvious.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email: views@liveexpress.co.za

Image: Flickr.com

Related Posts