Umasipala namathuba angu-10 000 kuma-artisans

uMasipala weTheku usuqhamuke nohlelo lokusiza itsha enezifiso zokuba ngama-artisans, engasebenzi futhi ehlala ngaphansi kwaMasipala weTheku.

Ngokwalolu hlelo uMasipala uzonikeza amathuba okuqeqeshwa kubantu abanogqozi lokuthi basebenze njengama artisans ukuze bafunde bagogode emikhakheni eyehlukene.

Kodwa-ke eminye yemibandela yalolu hlelo ikubeka kucace ukuthi labo abayofaka izicele kumele kube abantu abangabahlali eThekwini, kube abantu abangasebenzi futhi bangabi neminyaka engaphezu kwengama-35 ubudala.

U-60% wabantu abayothathwa kuyoba ngabantu besifazane njengengxenye yohlelo lwe-employement equity.

Ngokusho kwaMasipala, lolu hlelo luzodla imali elinganiselwa ku-R742.1 million okuhlanganisa izindleko zokufunda, isibonelelo sanyanga zonke sezimali kubafundi (stipend), izinsiza zokufunda kanye nokuphathwa kohlelo.

Lena ngeminye yemikhakha ezobe iqeqeshelwa abafundi:

  • Electrical
  • Motor Mechanic
  • Diesel Mechanic
  • Wielding
  • Air-conditioning/Refrigeration
  • Boilermaking
  • Millrights
  • Fitting and Turning
  • Plumbing
  • Carpentry

iMenenja yeTheku, uSibusiso Sithole, uthi bafuna abantu abazokwazi ukubekezela futhi bazinikele ezifundweni zabo.

Labo abazothola leli thuba bazoqeqeshwa endaweni yokusebenzela (practical) baphinde bafunde nasezikhungweni zemfundo (theory).

Abafuna ukufaka izicelo kudingeka ukuthi bagcwalise i-application form yakaMasipala weTheku baphinde baveze ukuthi yimuphi umkhakha abafisa ukuwuqeqeshelwa.

Ama-application forms ayatholakala kuma-Sizakala Centre kanye nasemahhovisi aMasipala ku-Anton Lembede Street kanye nase-Shell House Building.

Usuku lokuvala kokwamukelwa kwezicelo umhla ziyi-10 June 2016.

views@liveexpress.co.za

Image: Pixabay.com

Related Posts