Usuku lokugcina ngabazongenela ukhetho kwa-IEC

uLwesine, mhla zimbili ku-June 2016, kuzoba wusuku lokugcina lokuhanjiswa kwamagama abazongenela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzobe lumhla zintathu ku-August 2016.

Inhlangano eyangemale ukhetho kuleli, i-Independent Electoral Commission (IEC) ibigqugquzela izinhlangano zepolitiki kanye nalabo abangenela ngokuzimela (independent candidates) ngoLwesithathu ukuba baqinisekise ukuthi baletha amagama ngaphambi komnqamulajuqu.

Isikhathi esingumnqamulajuqu sokuhanjiswa kwamagama kwa-IEC, uLwesine, mhla zimbili ku-June 2016, ngehora lesihlanu ntambama (5pm).

Zimbili izindlela zokuhambisa amagama kwa-IEC. Eyokuqala ukuzihambisela ngokwakho bese ubanika esandleni abasehhovisi likamasipala lapho uzongenela khona ukhetho.

Indlela yesibili ukuthi usebenzise uhlelo olusebenza-online, nolusebenza nge-website yakwa-IEC, okungu- www.elections.org.za . Lolu wuhlelo olusha kanti kungokokuqala lisetshenziswa.

Bangama-53 757 abantu abangenela ukhetho lohulumeni basekhaya lwango-2011. Lesi sibalo sihlanganisa nabangama-754 abangenela ukhetho ngokuzimela.

Amaqembu ezepolitiki kudingeka ukuthi akhokhe imali engama-R482 000 ukuze akwazi ukumela ukhetho kubo bonke omasipala .

Labo abangenela ngokuzimela bona kumele kube ababhalisele ukuvota ngaphansi kwamasipala abazongenela ukhetho kuwona bese bekhokha imali eyi-R1000 kwa-IEC.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts