Umkhuba omdala ka-SABC ukusefa izindaba

Abantu abaningi sebezwakalise ukungenami kulandela isinqumo esithathwe yinhlangano yezokusakaza ngomoya kuleli, i-SABC, sokuthi angeke isazisaka izigameko noma imibhikisho enodlame nokucekelwa phansi kwempahla noma izikhungo zikahulumeni okufana nokushiswa kwezikole.

Ngokusho kwayo i-SABC ithi ukusakazwa kwale mibhikisho kugqugquzela labo abacekela impahla ukuba bakwenze kakhulu ngoba bazi ukuthi bazovela kumabonakude.

Okhulumela i-SABC, u-Kaizer Kganyago, uthi sebeqaphelile ukuthi uma nje kuke kwafika amakhamera abo ababhikishi bavele babhebhetheke, babe nodlame, baphinde bashise nempahla.

Ngokwazi kwami abantu uma ngabe benza into enobugebengu okufana nokucekelwa kwempahla abafuni ukubonakala kuma-camera. In fact, bayazixosha izintatheli noma basabise or baphoqe labo ababashuthayo ukuba bacishe.

Ukuba kuthiwa bathanda ukuvela ku-tv ngabe kuba lula ukubabopha noma ukuthola ubufakazi bokushiswa kwempahla, kungalokhu kuthiwa kusaphenywa.

The only difference between these latest developments compared to indlela u-SABC ahlale enza ngayo ukuthi this time around uphumele obala ngesinqumo asithathile, but ukusefwa kwezindaba, ukumbambatha uma kukulunywa ngezinto ezithinta abathile kodwa kuqiniswe isandla uma kuthinteka abanye, sekuyinto ejwayelekile kwa-SABC.

Okubuhlungu nje ukuthi i-majority yabantu bakuleli, ikakhulukazi emazingeni aphansi, bazi ukuthi u-SABC umthombo abangawethemba ekubaphakeleni izindaba nokubadwebela isithombe esiphelele ngokwenzeka ezweni.

Inkinga ngo-SABC ukuthi angakuphakela zonke izindaba cishe without any fear or favour but indaba iqala uma sekuyizindaba ezithinta ukuphathwa kwezwe, ipolitiki or uhulumeni.

As long as u-SABC kuseyinkampani kahulumeni, for me, that means it cannot be trusted because it will always be influenced by the ruling party.

Ngenkathi kunomsindo ezweni lonke ngodaba lokwakhiwa komuzi waMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, eNkandla, kwavela izindaba zokuthi abasebenzi baka-SABC badonswe ngendlebe ukuthi bangalokothi basebenzise igama elithi ‘homestead’ noma ‘compound’ uma bekhuluma ngomuzi kaMengameli.

Sisekuyo iNkandla, kwaphinde kwavela izindaba zokuthi  kwa-SABC abavunyelwe ukuthi baveze izithombe zomuzi kaMengameli oseNkandla.

Before kuvela lezo zindaba, kwase kuvele kubonakala ukuthi kunokungakhululeki uma kubikwa ngalolu daba kwa-SABC njengoba babethi uma beveza umuzi bakhombise orawondi abambalwa nje, bangazivezi izindlu ezintathu ezinkulu – nokungagcina sekwakha isithombe esingaphelele ngeNkandla.

Ngenkathi kunenkonzo yomngcwabo walowo owabe enguMengameli wezwe, u-Dr Nelson Mandela, e-FNB Stadium, uMengameli, uZuma, wahhahhanyezwa abantu ababehambele le nkonzo, abanye babo babegqoke izikibha ze-ANC, ngenkathi engena enkundleni.

Kwakuba ukuvela nje kwakhe kwi-screen bamphinde futhi ngokumhhahhameza.

Kwamangaza ukuzwa i-SABC itshela abantu ukuth lowo msindo owabantu abajabulela uMengameli, kwi-live programme.

Ngakolunye uhlangothi u-eNews wona wakubeka kwacaca ukuthi abantu bayamuhhahhameza uMengameli.

Kwathi kusenjalo kwavela ukuthi i-SABC ivaliwe ukuthi ibike ngalesi sigameko. Nangempela ezindabeni zabo abayithanga vu le ndaba.

Ngakolunye uhlangothi  lolu daba lwaluhamba phambili kwa-eNews, and it does make sense ngokwama-news values. Ukuhhahhanyezwa kwaMengameli wezwe, ezweni lakhe, abantu beqembu lakhe, phambi koMengameli bamazwe nasemhlabeni wonke, akusiyona into encane.

Maningi namanye ama-incidents akhombisa ngokusobala ukuthi inkulu ingcindezi kwa-SABC. And it would not be fair ukugxeka abasebenzi bakhona, ngoba nabo bacabangela isinkwa sabo and bazibanjelwe is-system nje nabo. But abanye they don’t even understand ukuthi babanjwe i-system.

But after all, personally, anginankinga no-SABC or i-approach yabo uma kubikwa izindaba ezithinta uhulumeni or iqembu elibusayo, because they are adding to i-diversity. Ikakhulukazi ngoba i-rulling party kanye nohulumeni bahlale bekhala ngama-media organisation a-private ngokuthi abika kabi ngabo.

Same thing with The New Age (newspaper) and ANN7 (television channel), which are owned by the Guptas. Since their inception it is not a secret ukuthi they are pro-government and pro-ANC, and it does make sense if ubheka ukuthi they get a lot of financial support from government. So they are also adding kwi-dirvesity and that means more choice or alternatives for the public.

So my understanding ukuthi indlela u-SABC ne-The New Age ababika ngayo iyona ndlela okumele wonke ama-media organisation abike ngayo from the point of view yahulumeni or abeqembu elibusayo.

Ekugcineni iqiniso lithi ukuthi izindaba zimbi or zinhle it depends on one’s point of view. In other words there is nothing wrong uma u-SABC ne-The New Age bethatha i-stance sokuthi they will report positive news ngohulumeni and the ruling party as long as kwama-facts.

There is also nothing wrong nge-private media uma ibika izinto ezi-negative ngohulumeni ne-ruling party as long as they are reporting facts.

But abantu abalimalayo are those who are relying kwi-media to paint a full picture and to understand ukuthi kwenzakalani ezweni.

If you rely kwi-ANN7, The New Age and SABC for information, you are more likely to believe ukuthi yonke into yinhle futhi kuhamba kahle kuhulumeni nakwi-ruling party.

Also if uthembele kwi-private media you are more likely to believe ukuthi everything is wrong ngo-government neqembu elibusayo because of angles or approach they take if they report.

Kuyafana nje nokuthi most of us if sicabanga nge-America sicabanga lots of good or positive things because that is the perception that has been instilled to us for many years.

Same thing noma sicabanga nge-Zimbabwe. Sometimes uyathuka uma ubona izinto ezinhle e-Zimbabwe because sihlale sigxishwa nge- information e-negative ngayo including nango President wabo, u-Robert Mugabe.

Ngathuka ngibona i-documentary ye-development or project which is believed to be the biggest in the world eyenziwa u-Colonel Gaddafi, eyenzela izwe lakhe, i-Libya. Kule project wadonsa amanzi olwandle, kwakhiwa umfula ukuze kuphakelwe izwe elalibulawa isomiso endaweni eyi-desert.  Ilinganiselwa ku-$30 billion imali eyasetshenziswa.

Abaningi bazi nje ukuthi u-Gaddafi wayengundlovukayiphikiswa (dictator). But kunabantu abahlulwa ukudonsa nje amanzi amadamini – abantu babanga amanzi nezingwenya every day. But those people are being praised every day, some of them to such an extent yokuthi ‘akuvumelekile’ ukusho anything e-negative ngabo – otherwise you will be attacked.

So ziningi izinto ezinhle nezimbi esingasoze sazazi because of i-censorship that is designed to serve the interest of certain people, who have power.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email: views@liveexpress.co.za

Image: sabc.co.za

Related Posts