Babuyile abacimimlilo abateleke eCanada

Bagcine bebuyisiwe abacimimlilo baseNingizimu Afrika abebengenele isiteleka ngenkathi bejutshwe ezweni lase-Canada ukuba bayolekelela ukubhula imililo esha ubuhanguhangu kuleliya lizwe.

Laba cimimlilo abangama-301 bathunyelwa yinhlangano i-Working on Fire, nokuyi-project yahulumeni ngaphansi kohlelo lwe- Expanded  Public Works Programme (EPWP). Lolu hlelo lungaphansi koMnyango wezeMvelo.

Buye baba muncu ubudlelwano phakathi kwalaba cimimlilo nomqashi njengoba kubikwe ukuthi abaneme neze ngamaholo okuthiwa bazoholelwa wona nabakhala ngokuthi awasikhona lokho ababevumelene ngakho nomqashi ngaphambi kokuba balibangise kwelase-Canada.

Umnyango wezeMvelo ubusuthumele umxazululi ukuba ayoxazulula udaba lwalaba basebenzi obeseluphenduke inkiyankiya njengoba  kubikwe ukuthi bebeshaya phansi ngonyawo bethi angeke baze babuyele kuleli bengayitholile imali yabo yize noma uhulumini wase-Canada ubesecele uhulumeni waseNingizimu Afrika  ukuba abagodukise ngokushesha.  

Kodwa-ke isidingo salaba bacimimlilo sibukeka singasekho njengoba kubikwa ukuthi sekuvele kwaba nezimvula ezinamandla ezindaweni ebezihlaselwe yimililo. Ngaleyo ndlela babe sebehlakazwa, base bebuyiselwa emumva.

uNgqongqoshe wezeMvelo, u-Edna Molewa, uncome umsebenzi owenziwe yilaba bacimimlilo yize noma iNingizimu Afrika itheleke ngehlazo ngokuteleka kwabo bekhala ngokuthi bahola ‘amakinati’.

“Sisaziqhenya kakhulu ngabacimimlilo bethu abaqeqeshwe kahle, asebenze umsebenzi umuhle eminyakeni eyedlule,” kusho u-Molewa.

u-Molewa uphinde wanxusa umphakathi ukuba ungabagxeki laba bacimimlilo ngokuthi baphoxile.

“Ukubagxeka ngokusiphoxa kuzobadikibalisa,” kuqhuba u-Molewa.

Ngaphambilini, uSihlalo we-Working on Fire, u-Johan Heine, ucashunwe kwabakwa-News24 ethi uma ngabe laba sebenzi sebebuyile bazobhekana nokuqondiswa izigwegwe ngokuteleka kwabo isigubhukane.

“ Abantu bosizo oluphuthumayo babalulekile futhi akufanele bateleke,” kusho u-Heine ophinde wangeza nangokuthi yize noma bebengathanda ukuthi laba baqhubeke basebenze kodwa ucabanga ukuthi awekho amathuba okuthi lokho kwenzeke.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: www.workingonfire.org

Related Posts