Kungani imithetho ihlale iphikisana nabamnyama?

Seluphinde lwaba sematheni futhi udaba lwemifundaze (bursaries) okuklonyeliswa ngayo abesifazane abayizintombi nto nokwenziwa uMasipala wasoThukela, KwaZulu Natali.

Imibiko ithi ayi-16 amantombazane afundiswa yilo masipala ezikhungweni zemfundo ephakeme kanti eminye yemigomo yalo mfundaze ukuthi labo abazohlomula kumele babe yizintombi nto (virgins) futhi bahlale behlolwa ukuthi baseyizo yini izintombi nto.

Ngokwalo Masipala, bayi-133 sebebonke abafundi abahlomule kwimifundaze onyakeni ka-2016.

Nayo-ke indaba la ikhona. uThukela District Municipality luthi akuve kukuthi wonke umuntu kumele abe yintombi nto ukuze athole i-bursary, but this is one of ama-catergories amaningi emifundaze yamasipala.

That means kuma-bursary angama-133, ayi-177 awanamubandela we-virginity and its only 16 kuphela okunemibandela kuwona. Again, it does not mean ukuthi if you don’t qualify for i-bursary under i-catergory yama-virgins you are not allowed ukuthi uhlomule kulawa amanye ayi-177.

Now, isithombe esesakhiwe ukuthi ukuze uthole any bursary kumele ube yi-virgin. Iyagqitshwa eyalo-177, ongenamibandela.

uMasipala uthi inhloso yawo ukukhuthaza nokuvikela abesifazane abadlala obaba adadala, bathole izifo noma bakhulelwe nokugcina sekuphazamisa izimpilo noma ikusasa labo.

Angithukanga uma ngabe lolu hlelo luthola ukugxekwa kwabezindaba, amaqembu ezepolitiki kanye nezinhlangano zamalungelo abantu noma zabesifazane.

Bese ngivele ngilindele vele ukuthi i-Commission for Gender Equality will rule against this initiative. Nangempela, le khomishana inqume ukuthi lokhu akukho emthethweni, kuyacwasa ngokobulili futhi akuhambisani noMthethosisekelo.

If we can debate the issue of requirements vs what they call discrimination, honestly and genuinely, kungashona ilanga. Cishe singagcina sesifika kwi-conclusion yokuthi any selection process enama-requirments is discriminating or is not fair to others.

The fact is that wonke ama-bursary anama-terms and conditions akhona and those terms and conditions could be an advantage or disadvantage to some people. Ukuphulwa kwalawo ma-terms and conditions kusho ukuphela komfundaze.

Inkinga ekhona e-South Africa ukuthi imithetho eminingi ne-Constitution yezwe seem to be always clashing with the cultures of black people. And when they clash, kugcina kunqobe i-constitution bese ekhala ngaphansi amasiko abamnyama, njengenjwayelo.  In fact, mina ngokwami  i-constitution is anti-Black culture. Ngikusho lokho ngoba angikhumbuli i-constitution ishayisana nemikhuba yezinye izinhlanga.

And lento yokubukeleka phansi nokugcindezelwa kwamasiko abantu abamnyama sekwaba yinto ejwayelekile.

The work place, business sector, izinkantolo, the media, amasonto and even ngisho uhulumeni lo okuthiwa owabantu abamnyama, they are all in favour of all other cultures but anti-black culture or tradition.

Kanjani? Asiqale nge-business sector. Most of ama-restaurant has endorsed inkolo yamaSulumane  ngokuthi ukudla okudayiswa kuwona kube-halaal. But I’m sure ukuthi lokho bekungeke kwenzeke ukuba bekwabantu abamnyama. Okunalokho they would be convinced ukuthi lokho abakholelwa kukhona kuyabheda bese kutholwa ububi babo.

The work place. Uma ungase ugulele ukufa bese uya kotshwasa ungabuya ungasekho umsebenzi wakho ezindaweni eziningi if uqashiwe. Because they don’t recognise traditional healers and their practice.

Izingane zabantu abamnyama ezigqoke iziphandla ziyahlukumezeka ema-restaurant ngoba zigqoke iziphandla but no one is saying anything ngezintambo ezibomvu ezigqokwa ezinye izinhlanga.

Isikhumba nje esincane sembuzi, just because sigqokwe umuntu omnyama, sinyanywa ukudlula amagovu ezinja namakati alala embhedeni nabathile bezinye izinhlanga.

Uma ucabanga bekungaba njani ukuba kuthiwa abantu besifazane abamnyama laba abahlale begqoke izingubo ezimnyama bezifihle ubuso, kuvele amehlo kuphela? Ngabe abayekisiwe manje?

Izinkantolo. Firstly I don’t believe ukuthi abantu abamnyama, especially abesilisa, are subjected to fair trials because of ama-stereotype ngabo.

Okwesibili, izinkantolo zisebenza nge-constitution and i-constitution doesn’t recognise amasiko nemikhuba yabantu abamnyama, iyawagcindezela.

Isibonelo, isizwe esimnyama siyayazisa inhlonipho ikakhulukazi kubantu abadala. Indlela ombiza ngayo, ungambizi ngegama, nolimi olusebenzisayo, kuba nenhlonipho kumuntu omdala. But esikhathini samanje noma ingane ingakuchapha ngenhlamba noma yone kangakanani akuvumelekile ukuyiqondisa ngoswazi. And ungaboshwa nokuboshwa.

i-Media. Ngokwesiko labantu abamnyama its not a big issue ukuthi kuvele owesifazane eveze amabele, uma ngabe ebhince izinto zesintu. But ngenxa yokuthi its a problem kwezinye izinhlanga uthola uma kuvezwe emaphepheni or kwi-tv kufihlwa njengento esahlazo.

So that tells you ukuthi i-media ibuka or understand izinto from the point of view of other races, but not black.

Enye into ukuthi kunale-mentality yokuthi uma ugqoke formal or professional kufanele ugqoke ngendlela yase-West, okuwukugqoka amasudi nothayi. If ungagqokile isudi kuthiwa you are unprofessional.

i-Economic Freedom Fighters (EFF) namanje iyagxekwa ngokuthi ifika ephalamende ishaye ongiyasebenza namabhuzu. And some people, including many black people are not happy. But no one is saying anything uma ngabe abenkolo yamaSulumane begqoke imijiva nezimbadada ephalamende nasemahhovisi. That clearly demonstrates ukuthi the mind of a black person is still colonised.

Izinkolo eziningi, especially lezi zase-West, they are anti-black culture and tradition. Ayisaphathwa eyokuhlaba nokushisa impepho – ukuthakatha nobudimoni lokho. That is why uthola ukuthi nokwelashwa ngokwesintu nakho akukho recognised.

For many years abantu abamnyama babezilapha, traditionally, futhi babephila isikhathi eside, bengaguli njalo. But manje they are forced by i-system ukuthi basebenzise imithi yase-West and if ungayisebenzisi unikwa amagama ehlisa isithunzi.

Kodwa ayikhulunywa indaba yokuthi imithi yase-West iyahluleka in many instances and ama-side effects eba nawo emizimbeni yabantu anemithelela emibi, sometimes kuze kulahleke izimpilo zabantu.

Okwahulumeni okuthiwa awabantu abamnyama kuyadabukisa. Ngebhadi I don’t believe ukuthi kunohulumeni wabamnyama. Yes, ubuso bumnyama but the system is not in favour of Blacks, who are the majority and originated in this country by the way.

If ubheka indlela amazwe ase-West aphethwe ngakhona bese uqhathanisa nendlela okuphethwe ngayo i-South Africa, uyabona nje ukuthi this is just a copy and paste. From indlela okwakhiwe ngayo ama-buildings ahulumeni, indlela okugqokwa ngayo, i-language esetshenziswayo, nokunye okuningi.

Uma ubheka nje uma ngabe kune-State of the Nation Address (SONA) ungaze ufunge ukuthi kuzofika u-Queen wamaNgisi kanti cha. Amasosha ayaviliyela nezibhamu, ngapha i-21 gun salute. All those things are copy and paste. Ahlangana kuphi amasiko abantu abamnyama nesibhamu?

Lezi zibhamu esezi-endorsed ngale ndlela akuyizo yini lezi okwakuqothwa ngazo amabutho akwaZulu elwa namaNgisi? Aphi amahawu nezinduku? Is it because awekho professional? Professional according to umbono wabani?

Ungangitshela nje ukuthi kungani ezikhungweni eziningi zikahulumeni nakwi-private sector uthole kubhalwe ngesiNgisi nesiBhunu kuphela. Why not isiNgisi kuphela if kuwukuthi i-argument ukuthi yingoba ulimi lokuxhumana kuleli? Singena ngakuphi isibhunu? Despite the fact that bancane abantu abasikhulumayo compared to isiZulu or isiXhosa.

Yini le eyenza i-Afrikaans ibaluleke kangaka esingayazi?

Ama-ID books abhalwe nge-English nange-Afrikaans. Why? Ama-document kanye nama-stamp aka-SAPS abhalwe nge-English ne-Afrikaans. Ngoba yini?

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email: views@liveexpress.co.za

Image: www.picserver.org

Related Posts