Kusekuncane lokhu ngemibhikisho enodlame

Ezinye zezakhamizi zaseNingizimu Afrika zisashaqekile ngendlela imiphakathi yakuleli ebukeka iziphatha ngayo uma ngabe kunemibhikisho negcina isiholela ekutheni kube nodlame, ukucekelwa phansi kwempahla kanye nokuzitapela ezitolo.

Sikhuluma nje ezikoleni eziningi e-Vuwani, e-Limpompo, akufundwa kulandela ukushiswa kwezikole ezingama-27. Lapha kubalwa ama-high school ayi-11 kanye nama-primary school ayi-16.

Umphakathi wakule ndawo wawufuna ukuba kubuyekezwe isinqumo esathathwa yibhodi elikama imingcele njengoba lathatha isinqumo sokufaka i-Vuwani ngaphansi kwamasipala omusha, i-Mutale, e-Vhembe.

Sisekhona e-Limpompo, uzokhumbula ukuthi kuke kwaba nemibhikisho eyadonsa izinyanga eMalamulele njengoba umphakathi wakhona wawufuna ukuthi kube nomasipala wawo omusha ongahlangene ne-Thulamela Municipality njengoba babewusola ngokuthi ukhetha iphela emasini uma uhambisa izidingo zomphakathi – bathi ugxila kuphela e-Thohoyandou.

Ngaphambi kwalokho kwaba nombhikisho ongasukumi phansi eMandeni, KwaSithebe, KwaZulu Natali, njengoba ababhikishi babekhala ngokususwa kwenduna yendawo esikhundleni kanye nokungagculiseki ngabantu okuthiwa yibona abazomela i-African National Congress (ANC) njengamakhansela.

Kulo mbikisho kwashiswa ama-factory, ama-trucks, izimoto, ama-container kwaphinde kwaba nokuzitapela ezitolo.

Mumva nje umbhikisho wase-Tshwane ushiye amabhasi angaphezu kwangama-22 eshe angqongqa, kwashiswa izimoto kanye neloli. Ngaphezu kwalokho kwaba nezigameko eziningi zokuzitapela ezitolo.

Yize noma zonke lezi zigameko kanye nezinye zithusa kodwa lokhu kusekuncane, empeleni kusekukhulu esisazokubona but kungagwemeka even though I doubt ukuthi it can be avoided ngenxa yendlela izwe eselibe iyona kanye nohlobo lwabantu esinabo ebuholini nasemiphakathini.

Ikinga ekhona e-South Africa, especially kuhulumeni, it’s all about ukudla. Kubangwa ukudla la.

But le mibango ihlukene kaningi – kunalabo abafuna ukudla ngoba bedlala indlala bese kuba khona labo abadlala ukuba nomhobholo nje, ba-greedy.

Asiqale sihlaziye laba abangalambile but aba-greedy. I strongly belive ukuthi kuyona yonke le mibhikisho esesikhulume ngayo ayihlangene nhlobo nabantu abahluphekayo or i-service delivery but it is all about ongqondongqondo laba abasuke bezohlumula ngama-outcomes emibhikisho.

I don’t believe ukuthi ‘umphakathi’ njengoba kuyaye kushiwo kanjalo, ungabhikishela ukuthi awumfuni umuntu weqembu elilodwa nje oqokelwe ukuba ikhansela endaweni. Kanti ukuphela kwalo yini lelo qembu. Why pho bengavoteli amanye amaqembu or amanye amakhansela azimele?

Alikho iqembu or an individual ene-monopoly ye-service delivery. Sekungashiyana ama-ideas and the plan or strategy to implement those ideas. Any one ozimisele ngokuletha intuthuko angayiletha – vele yimali yabakhokhi bentela, akusiyo eyakhe noma eyeqembu.

So abantu abaphehla imibhikisho abalweli indaba yamanzi, ugesi, imigwaqo or izindlu. It’s all about ukuthi kungene bona ezikhundleni or kungene abantu babo so that bezokwazi ukudla or ukuqhubeka nokudla.

Then bangenakuphi-ke pho laba abalambe ngempela? Kuyaziwa ukuthi iningi labantu emiphakathini nasemalokishini lidlala indlala ngoba alisebenzi futhi alinamabhizinisi. So lokho kwenza ukuthi kube easy to mobilise them and feed them with i-propaganda yokuthi kukhona abazokuzuza noma okuzobalahlekela then bese ngengena emgwaqeni bezitshela ukuthi bazilwela bona kanti abazi ukuthi sebeyasetshenziswa. In fact abanye basuke bengaqondi nokuthi kubhikishelwani.

Most of these people are young people who are very energetic but bahleli, babhorekile cause ayikho into abazoyenza. At the same time indlala ibenza babe nentukuthelo or inzondo and that is why bekhiphela isibhongo emibhikishweni enodlame.

Yes, lokho akusho ukuthi kumele babe nodlame balimaze nempahla.

But I don’t believe ukuthi kukhona umuntu osebenzayo, ofundayo, ozisebenzayo or one-business ongadela umsebenzi as an employee, alahlekelwe yimali yosuku or i-profit yosuku as a business person or alahlekelwe ama-lesson, ukwenza ama-assignment noma ukubhala ama-exam ngenxa nje yombhikisho ongeke umsize ngalutho yena.

And also ukhumbule ukuthi i-mindset noma i-understanding yomuntu ofundile nongafundile, osebenzayo nongasebenzi kanye nonebhizinisi nongenalo ayifani. Kanjalo futhi nokucabanga komuntu onotho nomuntu ongenalutho akufani.

There is nothing more dangerous than a person who has nothing to lose. Ayikho into eyingozi njengomuntu ongenalutho olungamlahlekela ngoba akanalutho.

In other words this means if kungathiwa uhulumeni usu-serious, not pretending to be so, angaziqeda kalula zonke lezinto.

Okukuqala, uhulumeni akaqashe abantu kule nqwaba yezikhala zikahulumeni ezingagcwalisiwe aphinde adale amathuba emisebenzi because the money is there but abafuni nayo. Kuma-department amaningi lawa asiza umphakathi ngqo uzothola ukuthi kuyashoda abasebenzi but abantu babhuquza emakhaya.

Okwesibili, uhulumeni akafake imali kwi-education or ibe amahhala, that is possible. South Africa can afford free education.  Baningi kabi abantu abasha abafuna ukufunda futhi abangenza umehluko emphakathini but imali ayikho.

Umuntu one-qualification mancane amathuba okuthi angazibandakanya ezenzweni ezinodlame nobugebengu ngoba lokho kungamdalela i-criminal record okungalimaza amathuba okuqasheka. That is why abantu bephuma bengena emajele because they have no life or image to protect.

Okwesithathu akusiwona wonke umuntu ofuna ukuqashwa. Abanye bafuna ukuzisebenza, badale amanye amathuba emisebenzi but abalutholi uxhaso noma uma luvela lunikwa abangani nezihlobo besekuthiwa kusizwa umphakathi.

The level of inequality between the rich and the poor is growing and it’s a ticking time bomb that is just waiting to explode. Ukushiswa kwama-factory, izikole, amabhasi kusekuncane and kusazoba worse.

In most cases uzwa kukhalwa ngokuthi imibhikisho yomphakathi izoba nomthelela omubi kwi-economy, kuma-investors, the rand and so on.

Do you really thing ukuthi umuntu olala engadlile unendaba nerandi? What is a rand vele? Yini yona leyo ama-investors or i-economy?

Until kufukulwe abantu abasemazingeni aphansi ukuze nabo bezwe i-taste yale-economy yilapho kuzoba noshintsho khona.

I-majority yabantu base-South Africa ayinandaba nezikhundla eziphezulu, amathenda ama-millions, izimoto ezinamasondo emhlane or imizi enama-swimming pool or eno-5 bathrooms – they just want indawo yokufihla ikhanda, bakwazi ukulala bedlile – that is all they are asking for.

And they are not saying they should get it for free. They are willing to work or earn it.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: SAPS

 

Related Posts