Sebengu-55.7 million abantu eMzansi

Isibalo sabantu baseNingizimu Afrika sinyuke safinyelela ku-55.7 million onyakeni ka-2016, sisuka ku-51.8 million ngonyaka ka-2011, nokusho ukuthi sesinyuke ngokucishe kufinyelele ku-4 million.

Lokhu kuvele emiphumeleni yocwaningo lwakamumva olukhishwe ngabakwa-Statistics South Africa.

Kubantu abangu-55.7 million abahlala kuleli iningi labo lisesifundazweni i-Gauteng (13.4 million), kulandele iKwaZulu Natali (11 million) kanye ne-Eastern Cape (7 million).

Isifundazwe i-Northern Cape yisona sifundazwe esinesibalo esincane sabantu njengoba beyi- 1.2 million nje kuphela.

Abantu abamnyama kuseyibo abaningi kakhulu eNingizimu Afrika njengoba beyi-44.9 million, balandelwe ngama-coloureds (4.9 million), bese kuba ngabamhlophe (4.5 million), kugcine abaseNdiya noma abase-Asia (1.4 million).

Isibalo sabantu abangafundile sehle sisuka ku-3.7 million ngo-1996 safinyelela ku-2.3 million ngo-2016.

Kanjalo nesibalo sabantu abaneziqu ze-Bachelors Degree sinyukile saba ngu-1.2 million ngo-2016 sisuka ku-410 686 ngo-1996.

Lolu cwaningo luphinde lwaveza ububha nendlala ebhuqabhuqa izikhamizi eziningi zakuleli njengoba imindeni elinganiselwa ku-2.2 million iveze ukuthi isike yeqiwa yisidlo esikhathini esiyizinyanga eziyi-12 ngaphambi kocwaningo.

Isimo sabantu ababhuqwa yindlala sibukeka siphezulu e-Eastern Cape njengoba simi ku-17.6% kanti isimo sibukeka singcono kakhulu e-Western Cape kunezinye izifundazwe njengoba siku-8.4%.

Ezweni lonke kubikwa ukuthi umuntu oyedwa kwabahlanu useke waphelelwa yimali yokuthenga ukudla esikhathini esiyizinyanga eziyi-12 ngaphambi kocwaningo.

Lolu cwaningo lwenziwe phakathi kwa-March kanye no-April ngonyaka ka-2016 kanti ulwazi luqoqwe emizini eyi-1.3 million emiphakathini eyahlukene eNingizimu Afrika.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Related Posts