Sifuna abantu abaneziqu, nabakwazi ukuphatha kwa-SABC: ANC

Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), selizwakalise ukungenami ngezinga lokusebenza ehlanganweni yezokusakaza kuleli, i-South African Broadcasting Corporation (SABC).

i-SABC ilokhu isematheni mumva nje kulandela izinqumo nezinguquko eziningi eseziqhamuke noyi-Chief Operating Officer (COO) yayo, u-Hlaudi Motsoeneng.

Kusanda kusuka umsindo ngenkathi u-Motsoeneng ememezela ukuthi u-SABC awusezukuyisakaza imibhikisho enezigameko zodlame kanye nokucekelwa phansi kwempahla kanti i-ANC ithi ayeneme neze ngalokhu yathi futhi akukaze kuxhunyanwe nayo njengeqembu elibusayo kanjalo nomphakathi.

uSihlalo wekomidi lezokuxhumana kwi-ANC, u-Jackson Mthembu, uthi izinkinga eziningi ezikhungethe u-SABC ziwubufakazi bokungabikhona kobuholi obuqotho kuyo i-SABC.

Uthi ngesonto eledlule bekufanele kudlale isikhangiso se-ANC sokhetho mhla zingama-27 June 2016 kodwa size sadlalwa sekudlule izinsuku ezinhlanu.

”Nathi siyizisulu zesiko elimbi lokusebenza e-SABC. Futhi yileli siko okumele sonke siliqede,” kubeka uMthembu.

uMthembu wengeze nangokuthi izikhala ezisezikhundleni eziphezulu e-SABC kanye nokugqigqa izinkantolo kwa-Motsoeneng yikhona okwenza ukuthi i-SABC ingaphathwa ngendlela efanele.

“Sifuna abantu abaneziqu ukuthi bahole i-SABC. Yindlela leyo esinomona ngayo. Sesikusho lokhu izikhathi eziningi. Kubo bonke ongqongqoshe ababeqokelwe kulesi sikhundla, ongqonqoshe bezokuxhumana.

“Sathi kubona kumele niqinisekise ukuthi sinabantu abakwaziyo ukuthi siphathwa kanjani isikhungo esikhulu njenge-SABC, ezingeni eliphezulu. Awukwazi ukuvele ulethe noma ngubani ukuthi aphathe isikhungo esikhulu kanje,” kuqhuba uMthembu.

Inkulumo kaMthembu ibukeka ibheke ngqo kwi-COO ye-SABC, u-Motsoeneng, njengoba engenalo ibanga leshumi nambili (grade 12) yize noma eqhoqhobele isikhundla esiphezulu.

Kodwa-ke uMotsoeneng uyaye azivikele kulokhu ngelokuthi usesebenze iminyaka eminingi kwa-SABC kusukela eseyintatheli ngakho usenolwazi oludingekayo ukuqhoqhobala isikhundla sokuba yi-COO.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

Related Posts