Ukujezisa abamhlophe angeke kubasize abamnyama

Selokhu kuqale unyaka ka-2016 iNingizimu Afrika ilokhu igubuzelwe yizigameko sokucwasana ngokobuhlanga – esinye emva kwesinye – kube kusavalwe ngapha, kuputshuke ngapha.

Uzokhumbula ukuthi uthe uqala nje unyaka ka-2016 kwasuka omkhulu umsindo kulandela umbhalo wowesifazane omhlophe, u-Penny Sparrow, owabiza abantu abamnyama ikakhulukazi labo ababehambele ebhishi laseThekwini ngezinkawu. Abantu babethi abamudle bamufele. Waxolisa ngalokhu kodwa futhi wazama ukuzisekela.

Mumva nje i-Equality Court isanda kuhlawulisa u-Sparrow u-R150 000 ngalokhu kuphawula kwakhe.

Kwathi kusenjalo kwaqhamuka lowo owayenguSomnotho kwa-Standard Bank, u-Chris Hart, owacashunwa ethi abantu ababegcindezelwe basafuna ukudatshukelwa – kwabe usezidonsele amanzi ngomsele. Wamiswa emsebenzini wagcina esulile.

Lowo owayengumsakazi we-5 FM, u-Gareth Cliff, yena wazidalela amazinyo abushelelezi ngokuthi nje abhale ukuthi abantu abayiqondi i-freedom of speech. Lokhu kwaholela ekuhoxisweni emsebenzini wokuba ijaji kuma-Idols kodwa inkantolo yamvuna u-Cliff emva kokuludlulisa lolu daba.

Inyanga ka-June 2016 nje iyodwa ibe nezigameko eziningi zokucwasana. Maphakathi no-June kusabalale i-video yowesifazane omhlophe owayedinwe eveva emva kokubanjwa inkunzi e-Johannesburg. Lo wesifazane wacasulwa ukusizwa abantu abamnyama ngenkathi esocingweni, wathi abasilo usizo ngakho usefuna ukusizwa uMlungu, yi-Coloured noma yiNdiya.

Enkulumweni yakhe wayelokhu ephindaphinda igama eliqala ngohlamvu u-k uma esho abantu abamnyama.

Emva kokuthi iphoyisa lazama ukumehlisa umoya lo wesifazane kodwa kwanhlanga zimuka nomoya, wagcina ngokungena emotweni yakhe ethukuthele wathi uma nje eke wabona umuntu omnyama uzomshayisa ngemoto.

Kuyimanje kusenomsindo kuleli kulandela i-email eyabhalwa umnikazi wendawo yezivakashi, i-Sodwana Bay Guest House, KwaZulu Natali, u-Andre Slade. Kule email kwaziswa ukuthi angeke besamukelwa abantu abamnyama kanye nezisebenzi zikahulumeni kule ndawo. Wabe esecaphuna izwi ebhayibhelini ukweseka umbono wakhe.

u-Slade uphinde wacashunwa ethi abantu abamnyama abasibona abantu kodwa bayizilwane, wathi badalelwa ukuba yizisebenzi zabantu abamhlophe. Ngaphezu kwalokho uthi usamile emazwini akhe futhi akajiki.

Umfundisi webandla, i-Rivers Church, u-Pastor Andre Olivier’s, naye usesematheni kuleli kulandela intshumayelo ayenza nalapho agxeka umbono wokuthi abantu abamhlophe bahlukaniselane umnotho wabo nabantu abamnyama wathi abamhlophe bacebile ngoba besebenza kanzima.

Waphinda wathi abantu abamhlophe balethwa uNkulunkulu ezimpilweni zabamnyama wathi nabantu abamnyama kumele bazisebenzele.

Zikhona nezinye izigameko eziningi esingazibalanga kanti enzinye eziningi aziveli kwakuvela emehlweni omphakathi noma kwi-media.

Okwamanje indlela okubhekwana ngayo ne-racism eNingizimu Afrika angeke ize iyiqede, okunalokho iyagqitshwa noma inyathelwe.

Okokuqala nje ukuthi we are not honest and genuine uma kukhulunywa ngalezi zigameko. And kuvele kube worse uma sekungenelele osopolitiki ngoba bawuhlobo lwabantu abangazwani neqiniso, bakhuluma izinto khona bezokwesekwa yininigi.

Kuyiqiniso ukuthi zikhona izigameko ongathi ezokucwasa noma ziyinhlamba kubantu abamnyama ezifana nokubabiza ngezinkawu, ngezilwane noma uthi abasibona abantu nokuthi uthi uzoshayisa umuntu omnyama ngemoto uma umbona.

But some of ama-incidents, even though they might be motivated by i-racism, but they simply need to be addressed accordingly and some of them are a good opportunity for a debate, sibe robust and frankly. Bese siyeka lento yokukhohlisana, ukufuna ukukitazana nokukhuluma izinto ukujabulisa izihlwele.

Asivumeni ukuthi kunezinto eziningi ezihlale zikhulunywa abantu abamnyama ngabelungu either kuma-public or private platforms, but azenziwa indaba enkulu. Okukanye ezinye zisuke zikhulunywa abantu abamnyama betshelana bodwa but again, azibi yindaba enkulu.

Kunale sifo esikhona kubantu abamnyama – ukuthi uma nje uMlungu eke wabeka umbono wakhe ngabantu abamnyama kumele ancome kuphela ngoba uma eke wagxeka that will be called i-racism. Yini kanti i-racism? Abantu babalekela ama-views or i-dabate bese kucashwa nge-racism.

Abantu abamnyama are very sensitive uma beke begxekwa uMlungu and automatically that is labelled as ‘racism’.

For an example, awuke ucabange ngezinto eziningi abantu abamnyama abahlale bezigxeka ngabanye abantu abamnyama like ubuvila, indlela abaziphatha ngayo noma abenza ngayo. But lezo zinto aziphumi ko-tv.

Awucabange kodwa uma sekuzosho umlungu kuma-public platforms ukuthi abantu abamnyama amavila, kungaduma uMzansi wonke. Emva kwalokho kulandela lama tactics okuthi kufakwe i-pressure emsebenzini or ibhizinisi lalo osuke ekhulumile khona ezuphelelwa umsebenzi noma kuvalwe ibhizinisi lakhe. Then what?

Is it fair ukuthi umuntu omhlophe kuthiwe akaxoshwe emsebenzi just because ubhale nje ukuthi “people really don’t understand freedom of speech, including me”. Akashongo ukuthi usho bani njalo. Then uma esephelelwe umsebenzi uzotholani umuntu omnyama?

Enye into ukuthi kufanele sikuqonde ukuthi indlela yokwenza komuntu omnyama neyabelungu ayifani, and that can’t be called racism. So that is why noma ungayaphi bonke abantu bayakuthanda ukuzisondeza nabantu abawuhlanga olufana nabo. Is that racism?

That is why isikhathi esiningi abamnyama beshada bodwa, amaNdiya wodwa, abeLungu bodwa. Yingakho nje futhi bethanda ukuhlala ngokwehlukana ngoba they understand each other – and that is not racism.

Enye yezinto ezidala ukuthi abantu abamnyama bathathwe kancane ngezinye izinhlanga yi-status quo and unfortunately abantu abamnyama, including their leaders, are not willing to change or challenge it, angazi babanjwe yini.

Kufana nale nto yokuthi cishe ayisapheli inyanga kungabanga khona isigameko sokucwaswa kwezingane zabamnyama ezikoleni zabamhlophe and it’s not a secret ukuthi iningi labantu abamnyama lifisa ukuthi izingane zobo zifunde kulezi zikole, even government officials, ezabo zifunda khona or phesheya.

But angikaze ngizwe abelungu bekhala ngokucwaswa ezikoleni zabamnyama. Why?

Kwenziwa yini ukuthi zingabi khona izikole zabantu abamnyama ezizimele, ezisezingeni eliphezulu futhi ezihlonishwayo njengalezi zezinye izinhlanga? Kuvimbeni?

Kunenqwaba yabantu abamnyama okuhlale kubatshazwa ukuthi bayizigwili kuleli. Pho yini bahluleke ukwakha izikole okuzoba ngezabamnyama, nazo zibe sezingeni eliphezulu?

If ubheka cishe zonke izinhlanga zinezikole zazo, ezinye ezezinkolo ezithize zalezo zinhlanga, kodwa azibonwa ezabamnyama, angisayikhulumike eyokufunda ngolimi lwabo, yiphupho.

Even if lezi zinhlanga zikhombisa ukucwasa but thina sifuna ukuzifaka kuzona ngenkani. Athi umuntu akabafuni abamnyama endaweni yakhe bese kuba nama-campaign nemibhikisho yokuzakhela udumo kosopolitiki.

You are a politician, your party is represented in parliament, and most importantly you are a ruling party, but you are busy protesting against individuals. Are you serious? Kanti who is in power?

Yebo, akufanele abamhlophe bagibele emakhanda abamnyama but indlela okwenzeka ngakhona ungaze uthi iphupho lomuntu omnyama ukuthandwa nje omhlophe. Then what?

If kungathiwa manje bonke abamhlophe bakhothamela abamnyama, bakhulume nezinto ezizobajabulisa, babancome even if they pretend, yini engashitsha empilweni yomuntu omnyama? Ayikho.

Maybe ukuba kuthiwa lo msindo ongaka obangwayo nemikhankaso eyokushitsha i-status quo, ukuze abamhlophe nabamnyama balingane, ngabe usumkhulu umehluko.

Indaba yokubhikishela ukuthi ufuna ukolala e-guest house yoMlungu noma engathandi, nokubanga umsindo ngokuthi uMlungu ubhale ukuthini kwi-social network, it does not change the status quo.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

Image: www.picserver.org

 

Related Posts