Kuyoba nzima ukukhipha i-DA emandleni uma iphatha izwe

Ukhetho lohulumeni basekhaya obelumhla zintathu ku-August 2016 lukhomba ngokusobala ukuthi esikhathini esizayo kungenzeka iNingizimu Afrika igcine isiholwa yiqembu elihlukile kunaleli elibusayo njengamanje, okuyi-African National Congress (ANC).

I-ANC iqhubekile nokwehlelwa ukwesekwa ezweni lonke uma kuqhathaniswa nama-elections eminyaka eyedlule kanti izimbangi zayo zona kubonakala kulokhu kukhula ukwesekwa kwazo.

Okhethweni lwakamumva lohulumeni basekhaya lonyaka ka-2016, i-ANC ithole u-53.91% wamavoti kuzwelonke, i-Democratic Alliance (DA) yathola u-26.9%, kanti i-Economic Freedom Fighters (EFF) yona ithole u-8.19%.

Ngokhetho lukazwelonke ngonyaka ka-2014, i-ANC yathola u-62.15% wamavoti, i-DA yathola u-22.23%, kwathi i-EFF yona yathola u-6.35%.

Ngonyaka ka-2009, okhethweni lukazwelonke i-ANC yathola u-65.90%, i-DA yathola u-16.66%.

Ngokhetho lukazwelonke ngo-2004, i-ANC yathola u-69.69%, kwathi i-DA yathola u-12.37%

Okunye okuqaphelekile ukuthi i-DA ibonakala ingena ngamandla komasipala ababaphethwe noma abebephethwe yi-ANC kanti i-ANC yona kubonakala ihluleka ukunyusa ukwesekwa kwayo kulabo abaphethwe yi-DA.

Okokuqala ngqa i-ANC ihluleke yancama ukuthola u-50% kwabanye bomasipala abangama-metro nabebephethwe iyona okubalwa kubo i-Nelson Mandela Bay (ANC: 40.92%, DA:46.71%, EFF: 5.12%); e-Tshwane (ANC: 41.25%, DA: 43.15%, EFF: 11.63%); e-Johannesburg (ANC: 44.55%, DA: 38.37%, EFF: 11.09%) kanye ne-Ekurhuleni (ANC: 48.64%, DA: 34.15%, EFF: 11.23%).

Ngakolunye uhlangothi i-DA yona ibonakala ilokhu iqhubeka nokuvula igebe phakathi kwayo ne-ANC komasipala abaqhoqhobelwe yiyo i-DA okubalwa i-CapeTown (ANC: 24.36%, DA: 66.61%, EFF: 3.17%) kanye ne-Midvaal (ANC: 32.15%, DA: 59.53%, EFF: 4.74%). Lokhu kwenza ukuthi abukeke efiphala amathuba okuthi uKhongoloshe uphendule amatafula kwi-DA okwamanje.

Yinto efanayo nase-Western Cape, okuyi-province eqhoqhobelwe yi-DA, abukeka eshabalala amathuba okuthi i-ANC iphinde iyiphathe njengoba kulokhu kukhula ukusekwa kwe-DA kodwa kulokhu kwehla okwe-ANC.

Ngaphezu kwalokho abukeka emaningi amathuba okuthi i-Gauteng iphunyule kwi-ANC ngokhetho lukazwelonke ngo-2019.

I-DA, njengeqembu lesibili ngobukhulu eNingizimu Afrika, iyona esemathubeni amaningi okuphatha izwe uma i-ANC igcina ikhale ngaphansi esikhathini esizayo.

Amathuba okuthi i-DA iphume emandleni okuqhoqhobala izwe uma ike yaliphatha abukeka emancane, empeleni nje kuyoba lukhuni satshe kwamanye amaqembu aphikisayo, ikakhulukazi lawa athathwa njengokuthi angawabantu abamnyama.

Njengamanje enye yezinto ezivuna i-ANC ukuba nemali eningi nama-resources ngenxa yokuthi baningi osomabhizinisi abafaka imali kwi-ANC because in return bafuna ukuthola amathenda kanti abanye they just want to influence or control it because iphethe izwe, nokuthi whatever i-ANC or uhulumeni wayo ayenzayo ingaphazamisi ukudla kwabo (amabhizinisi abo).

That is why, for an example, uthola ukuthi sekuphele iminyaka i-ANC as a ruling party nohulumeni wayo kanye ne-Congress of South African Trade Unions (Cosatu), edlelana ne-ANC, bahlale becula ukuthi akuqedwe ama-labour broker, kuqashwe abasebenzi ngokugcwele, but lokho akwenzeki. Zibuze-ke ukuthi yini evimbile.

That is why futhi both i-ANC kanye ne-DA bewavikela ngayo yonke indlela amathenda or any policy engase iphuce i-private sector iqhatha emlonyeni.

Abantu abafaka imali emaqenjini osomabhizinisi. Osomabhizinisi abaningi and most of amabhizinisi aphethwe ngabaMhlophe.

I don’t believe ukuthi abantu abamhlophe abafaka izimali kwi-ANC bakwenza ngoba beyithanda – bakwenza ngoba isemandleni and that means the day yaphuma i-ANC emandleni izoncipha nemali.

That is why i-DA inemali eningi nama-resource okuthi iqhudelane noKhongolose, that is because osomabhizinisi (okungabaMhlophe) are comfortable with the DA. Lokho kufakazelwe nawukunyuka kwamandla erandi after the 2016 local government elections, simply because kwehlile ukwesekwa kwe-ANC, kwakhula okwe-DA.

But ama-analysts angeke uwezwe eyibeka kanjalo, uzozwa bethi amandla erandi anyuswe ukuthi ukhetho was “free and fair”. Luba fair kanjani ukhetho uma kuhlale kutholwa amavoti ama opposition parties eselahliwe or kwebiwe amaphepha okuvota bese etholakala esevotelwe iqembu elibusayo? Ngaphezu kwalokho kuphinde kutholakale namabhokisi anamavoti esevuliwe.

So, if i-DA isingena emandleni iyona ezobe isikhipha amathenda – which means osomabhizinisi bazobe sebeyifaka kwi-DA imali ukuze bezothola ukuhlafuna. Ngaphezu kwalokho abanye bazoyinikelela bengabheke nzuzo ngoba ngoba vele isezinhliziyweni zabo and ama-policy e-DA ayabavuna abaMhlophe or i-status quo.

Okwesibili okuzokhulisa kakhulu i-DA ukuthi iyakwazi ukuthi ibeke phambili izinto ezizokhulisa iqembu then ukuzibeka bona or ama-individuals phambili. That is why bulokhu banda ubuso babantu abamnyama in the face of DA. Lokhu kuhlanganisa i-leader yayo emnyama, ama-mayoral candidates and provincial candidates amnyama kanye nabantu abakhulumela i-DA kanye nakuhulumeni wayo e-Western Cape abamnyama.

Lokhu kuzokwenza ukuthi igcine isingasakhulunywa kwakukhulunywa indaba yokuthi i-DA eyabantu abamhlophe nokuzoyenza ukuthi ithole inqwaba yamavoti ngoba abantu abaningi bavota ngokwebala not ngokwama-policy.

Okwesithathu okuzosebenzela i-DA ukuthi njengoba i-base yayo kwabeLungu kungayisebenzela njengoba abantu abaningi bene-perception yokuthi umuntu omnyama akakwazi ukuphatha, akathembekile, kanye nokugcwala inkohlakalo.

Ngakolunye uhlangothi abelungu bona kunesithombe esihle ngabo sokuthi bathembekile, bayakwazi ukuphatha kanti futhi abazwani nenkohlakalo.

Vele iningi labantu seliphelelwe yithemba ngobuholi bomuntu omnyama, either in the public or private sector. Abanye they argue that vele i-private sector iphethwe yibona abeLungu, which means iningi labantu lisebenzela bona vele – so they might as well just take over i-country.

Ngakolunye uhlangothi abanye bakhala ngokuthi izwe lisaphethwe yibona abeLungu umsebenzi wawuthola uzidlulela ngendlela, without u-matric, kanti manje usuhamba uma emarobhothini  ngisho une-Degree. Abanye they argue ukuthi izinga laliphezulu kwimfundo yakudala uma kuqhathaniswa nale yamanje.

Okunye okuzoshayela isipikili sokugcina ukuqinisekisa ukuthi i-DA ayiphumi emandleni yi-role edlalwa yi-media to influence or shape the thinking, hence the decision of the society.

Mina I have always argued ukuthi u-SABC is playing a huge role to influence ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bavote kanjani. In fact i-majority yabantu bakuleli, especially emazingeni aphansi, babanjwe nge-system but they are not aware ukuthi their minds are being controlled behind the scenes.

U-SABC angakubikela cishe zonke izindaba without any fear or favour but uma kuziwa  ekuphathweni kwezwe, ikuhulumeni nakwipolitiki kuba nzima nokubona umehluko phakathi kwe-SABC nomnyango wezokuxhuma kuhulumeni, noma umehluko phakathi kwentatheli ya-SABC nomuntu okhulumela uhulumeni or iqembu elibusayo.

But if kubikwa ngezindaba ezingezinhle ngamaqembu aphikiyo u-SABC wenza sure ukuthi lezo ndaba kuba ezokuqala. Khohlwa kodwa ukuthi uzoke ubone iqembu eliphikisayo liqala ezindabeni ngezindaba ezinhle.

Kulolu khetho lohulumeni basekhaya lonyaka ka-2016 i-SABC iqhubekile nokugila izimanga. Ngenkathi isakaza bukhoma i-Siyanqoba Rally ye-ANC, nokuyi-rally yokugcina yokukhankasela ukhetho ngaphambi kokhetho, i-SABC kwabonakala ukuthi yayizilungiselele kahle i-speech se-ANC esasithulwa uMengameli wayo, uZuma.

Kwakuthi uma ngabe uZuma ekhuluma ngezinto esezenziwe nguhulumeni ka-ANC, okubalwa ukulethwa kwamanzi, ugesi, imigwaqo nokunye, bese u-SABC ekhombisa izithombe ezihambisana nalokho okushiwo uZuma. But kwi-rally ye-DA kanye neye-EFF, nawo akhonjiswa bukhoma, akwenzekanga lokho.

Kulabo abanganqeni uku-obsever nokuhlaziya izinto, ake ubheke nje le ntatheli yaka-SABC ehlale ilandela uMengameli Zuma lapho engakhona, emicimbini kahulumeni, ikwamanye amazwe kanye nakwi-ANC. The guy is too attached kuMengameli and surely kunzima nokuba objective or impartial if ibika ngoMengameli, uhulumeni or i-ANC.

Now njengoba vele kucace bha ukuthi i-private media iyazithandela i-DA, can you imagine ukuthi kuyokwenzekalani if i-DA isiphethe izwe? Because njengamanje i-private media iyona esizayo ukupequlula inkohlakalo namahlazo afihlelwa abantu kuhulumeni.

Abantu abamnyama abanayo i-media company enkulu or e-influental, so if u-SABC uzoqhubeka nokuba yizicashalala zeqembu elibusayo nezikhulu zikahulumeni that means kuyovalwa ngehlahla the day i-DA yangena emandleni because u-SABC uyobe usuyisicashalala se-DA and i-private media izoqhubeka nokulokhu imbambatha if ibika nge-DA or uhulumeni wayo njengoba kwenzeka nje manje if kubikwa nge-Cape Town (ephethwe yi-DA) or i-Western Cape (ephethwe yi-DA). That means abantu bayohlala bebhixwa ngodaka emehlweni kuyoze kubuye indodana yomuntu.

THESE ARE THE ISSUES…

Nawe ungawuthumela owakho umbono kule email ethi: views@liveexpress.co.za

 

Related Posts