Asezonikwa bonke abanegciwane ama-ARV

Kusukela ngo-September 2016 isizoqala ukunikwa bonke abantu abanegciwane lengculazi imishanguzo yokuthiba isandulela ngculazi (HIV) kanye nengculazi uqobo (AIDS) eNingizimu Afrika.

Lokhu kuyingxenye yomkhankaso womnyango wezempilo, i-“test and treat”, nosuselwe kwizincomo ze-World Health Organisation (WHO) ezenziwa ngo-December 2015.

Lokhu kusho ukuthi abantu abazotholakala ukuthi banegciwane lengculazi emva kokuhlolwa bazokwazi ukuthola imishanguzo yokuthiba igciwane ngale kokuthi ingakanani i-CD4 count yabo.

Umnyango wezempilo uthi usuvele usuyibeke eceleni imibandela yezinga le-CD4 count ekunikezeleni imishanguzo yengculazi kwabesifazane abakhulelwe abanegcinwane lengculazi, izingane ezineminyaka engaphansi kwemihlanu ubudala, kanye neziguli ezinesifo se-TB kanye negciwane lengculazi ngesikhathi esisodwa.

“Lo mgomo omusha welulela lokhu kubo bonke abantu abaphila nesandulela ngculazi,” kusho uMnyango wezeMpilo.

Kodwa-ke lo mnyango uthi uyakuqonda ukuthi lokhu kuzonyusa isibalo sabantu abadla imishanguzo yegciwane lengculazi nokuzodala ukunyuka kwesibalo sabantu kanye nokulinda isikhathi eside emitholampilo.

Ngenxa yalokhu umnyango uthi usuqhamuke nohlelo lokuthi abadla imishanguzo, futhi okungekho isidingo sokuthi babone udokotela kabili noma ngaphezulu ngenyaka, futhi abangaguli kakhulu, bafakwe ohlelweni lapho bezolanda khona imishanguzo yabo ezindaweni eziseduze nasemakhaya azo, lapho bezocela ukulethelwa khona.

Lokhu kusho ukuthi angeke sisaba khona isidingo sokuthi bonke abantu abadla imishanguzo bagqigqe emitholampilo ukuze balande imishanguzo ngoba izotholakala ezindaweni eziseduze namakhaya abo.

views@liveexpress.co.za

news@liveexpress.co.za

Image: Wikipedia.org

 

 

Related Posts