Amehlo athe njo kuMalusi Gigaba

Amehlo abaningi azobe ethe njo kuNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba njengoba kulindeleke ukuba athule iMedium Term Budget Policy Statement (MTBPS) ePhalamende.

I-MTBPS iwumqulu oqukethe imigomo owethulwa ePhalamende kanye nasezweni lonke mayelana nesimo sezomnotho isabelomali esilandelayo esisuke sizothulwa ngaphansi kwaso kanjalo nokuthi yiziphi izinto ezizoba seqhulwini emigomweni kahulumeni yokusebenzisa imali esikhathini esiyiminyaka emithathu esizayo.

UGigaba, nowaqokwa uMengameli Jacob Zuma ukuba aphathe iHhovisi loMgcinimafa ngesikathi ehlela kabusha iKhabhinethi lakhe nokwasusa omkhulu umsindo kuleli ngoMashi, uzokwethula i-MTBPS, nephinde yaziwe ngesabelomali esincane, eSishayamthetho sikaZwelonke ngoLwesithathu (namuhla) ntambama.

FUNDA NALOLU DABA: Nalu uhlu lwebhodi elisha lakwa-SAA, iqinisekisiwe eyokushiya kukaDudu Myeni

Phakathi kwezinye zezinto ezizobe zibhekwe ngabomvu kuNgqongqoshe ukuthi izotakulwa kanjani ngezimali inkampani yakuleli yezindiza iSouth African Airways (SAA) nokubikwa ukuthi ivele ngekhanda ezikweletini. Le nkampani kuthiwa idonsa kanzima ukukhokhela izikweleti zayo kanye nokukhokhela labo abayenzela imisebenzi eyehlukene.

Ngaphambilini uGigaba wamemezela ukuthi uhulumeni ubheka izindlela ongatakula ngazo le nkampani yezindiza edonsa kanzima.

Ngasekupheleni kuka-September iHhovisi loMgcinimafa lamemezela ukuthi seligunyaze isamba semali engu-R3 billion ezonikwa i-SAA ukuze ikwazi ukumelana nesikweleti sayo esikweleta iCitibank.

Kwase kungokwesibili kukhishwa imali kusukela ngoJulayi.

Image: GCIS

Related Posts