Kulindeleke simenyezelwe maduze isinqumo ngemfundo yamahhala

Kungase kuphele leli sonto sebazi ukuthi bami kuphi abafundi basezikhungweni zemfundo ephakeme zomphakathi mayelana nokuthi izoba khona yini imfundo yamahhala ekade babeyilwela ngaphansi komkhankaso we-#FeesMustFall.

UMengameli Jacob Zuma wasungula i-Commission of Inquiry ngo-mhlaka-14 January 2016  ukuze iphenye ukuthi ingakhoneka yini imfundo yamahhala eNingizimu Afrika. Lokhu kweza ngemuva kwemibhikisho yabafundi eyayidla lubi emanyuvesi, befuna ukuba inganyuswa imali emanyuvesi kanye nemfundo y

amahhala.

USihlalo wale-Commission bekungu-Justice Arthur Heher, nobelekelelwa ngu-Adv. Gregory Ally kanye no-Ms Leah Thembisile Khumalo.

Kwakulindeleke ukuba le Commission iphothule umsebenzi wayo ezinyangeni ezingu-18. Kodwa-ke ayikwazanga ukuba iphothule umseenzi wayo esikhathini esiyizinyanga ezingu-18, nokwaholela ekutheni uMengameli Zuma alule isikhathi sokusebenza kwayo kuze kuba umhlaka-30 June 2017.

FUNDA NALOLU DABA: I-DA ifuna kuphoqwe uZuma ukuba adedele umbiko we-Fees Commission

IHhovisi likaMengameli likuqinisekisile ukuthi uMengameli wawuthola lo mbiko ngomhlaka-30 August 2017 kodwa lathi ubesematasa exhumana noNgqongqoshe abathintekayo kuhulumeni ukuqinisekisa ukuthi izinqumo zawo ziyaqaliswa ngokushesha uma nje uke wakhishwa. Leli hhovisi lithi uMengameli uzoqeda kuleli sonto elizoqala ukusebenza lo mbiko kanti uzothi angaqeda nje bese eyawukhipha.

Izinhlangano zabafundi kanye nezikhungo zemfundo ephakeme bese zivele ziqalile ukunxusa uMengameli Jacob Zuma ukuba akhiphe lo mbiko ngokushesha ukuze bezozazi ukuthi bami kuphi nokuthi bakwazi ukuhlelela unyaka ozayo.

Ngaphezu kwalokho ne-DA ibisivele ishilo ukuthi isiqalise izinhlelo zokuba kuphoqwe uZuma ukuba akhiphe lo mbiko ngokushesha njengoba ibimsola ngokuthi usewugodle isikhathi eside.

Image: Wikimedia Commons

Related Posts