ISaftu icasulwa eyokunyuswa kwamaholo osopolitiki

Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi iSouth African Federation of Trade Unions (Saftu) ithi isiqaphele ngokucasuka ukuthi i-Independent Commission for the Remuneration of Public Office Bearers incoma ukuthi kunyuswe amaholo ngo-4% kubasebenzi abahola kakhulu kunabo bonke bombuso.

“Uma lokhu kunyuka kuvunywa, iholo likaMengameli [Jacob] Zuma lizonyuka lisuka kokucishe kufinyelele ku-R2.9m ngonyaka, liya ngaphansi nje kuka-R3m ngonyaka, [elikaSekela Mengameli uCyril] Ramaphosa lisuke ku-R2.7m liya ku-R2.8m. Bonke ongqonqose abangu-35 bazothola u-R2.4m ngonyaka, bese amasekela abo u-R2m.

“USomlomo we-National Assembly uBaleka Mbete kanye noSihlalo we-National Council of Provinces uThandi Modise ngamunye bazohola u-R2.8m, bese uMmusi Maimane, njengomholi weqembu eliphikisayo, kanye noSotswebhu we-ANC uJackson Mthembu ngamunye bazohola u-R1.5m bese ondunankulu [bahole] u-R2.2m,” kusho iSaftu esitatimendeni.

“AmaLungu ePhalamende azothola iphesenti elikhulu lokunyuka  lika-4.5%, nokuzobeka iholo labo kokucishe kube ngu- R1.1m. Amaholo ezimeya kulindeleke ukuba agxume ngo-R56 000 eya ku-R1.3m. Futhi amajaji kanye namakhosi nabo kulindeleke banyuselwe.”

Lo mfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi ubalule ukuthi lezi zindaba zifika njengoba kuleli sonto iKhabhinethi igunyaze iNational Minimum Wage Bill nokusho ukuthi i-minimum wage ka-R20 ngehora izoqala ukusebenza ngomhlaka-1 May 2018.

FUNDA NALOLU DABA: Isigunyaziwe yiKhabhinethi i-minimum wage ka-R20 ngehora kubasebenzi

I-National Minimum Wage yiholo eliphansi okuzobe kungasafanele ukuthi kube khona umsebenzi ozohola ngaphansi kwalo ngokomthetho wakuleli wezabasebenzi.

Kodwa-ke angeke ize isebenze kubasebenzi abasebenza kulezi zimboni ezilandelayo:

I-minimum wage yabasebenzi basemapulazini izoba ngu-90% ka-R20 ngehora (R18 ngehora);

I-minimum wage yabasebenzi basezindlini izoba ngu-75% ka-R20 ngehora (R15 ngehora);

I-minimum wage yabasebenzi abasebenza ngaphansi kohlelo lwe-Expanded Public Works Programme u-R11 ngehora.

 ISaftu ithi abaholi bezepolitiki yibona abanesandla ekuntengantengeni komnotho wakuleli nosekudale izinga eliphezulu kakhulu lokungabesenzi kwabantu eminyakeni engu-14. Ithi lokhu kuzokwenza ukuthi baqhubeke nokuphila impilo ewubukhazikhazi ekubeni abasebenzi bakuleli okuyibona abakha umnotho behlupheka.

“Uma lokhu kuphumelela, uMengameli uzohola ngokuphindwe ka-71 okunezinga eliphansi lika-R20 ngehora nokuwukuthi ngalo uhulumeni uthi abantu bangakwazi ukuphila.”

Image: Youtube

Related Posts