Nakhu okumele ukwenze ukugwema ukuqolwa kwi-ATM

Ngokujwayelekile, ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi iningi labantu lisuke liphume ngobuningi futhi limatasa ngokuthenga izinto zokuzijabulisa ngoKhisimusi kanye no-New Year’s Day.

Kungalesi sikhathi-ke lapho namaqola esuke ephume ngezinkani ngenhloso yokuzogila abantu abasuke benganake lutho ngesikhathi bekhipha imali emishinini kwazise iningi labantu liyaye lisheshe lihole kanti futhi abanye basuke bethole namabhonasi.

Nokho abantu kukhona abangakwenza ukugwema ukuzithola sebegilwa osomathuba abayizinswelaboya ezingenanembeza.

FUNDA NALOLU DABA: Nakhu okumele ukwenze uma uthenga izimpahla online

Oyi-CEO ye-FNB Points of Presence, uLee-Anne van Zyl, uthi angancipha amathuba okugileka uma ngabe abantu belandela lezi zeluleko ezilandelayo.

Vikela i-PIN yakho:

  • Gcina iPIN yakho iyimfihlo, ungalokothi wabelane ngayo nanoma ngubani ngisho noma ngabe abangani noma amalunga omndeni futhi ungalinge uyibhale phansi.
  • Ungenzi kube lula ukuqagela indlela okume ngayo iPIN yakho – okufana nosuku lokuzalwa.
  • Uma ngabe usukhipha imali, mboza indawo okuchofwa kuyo izinombolo emshinini (key pad) ngesandla – phela ogalakajane bayakwazi ukubeka amakhamera ukuze baqophe iPIN yakho ngesikhathi uyichofa.
  • Sondela ngempela kwi-ATM futhi ungavumeli noma ngabe ubani ukuthi asondele noma akuphazamise.
  • Ungalinge ufake iPIN yakho kwi-screen esingajwayelekile. Fundisisa imiyalelelo ekwi-screen se-ATM ngaphambi kokuba ufake iPIN yakho.

Khumbula nalokhu:

  • Ungalinge ucele usizo kubantu ongabazi, ngisho nonogada – uma ngabe ungenasiqiniseko, vakashela igatsha (branch) ukuze uthole usizo.
  • Ungalokothi uphoqelele ngenkani ikhadi kwi-ATM – uma ngabe lingavumi kalula kungenzeka ukuthi umshini ususetshenzwe yizigilamkhuba futhi ungayisebenzisi i-ATM uma ngabe ibukeka ingasebenzi kahle noma kunezimpawu zokuthi isiphazanyisiwe.
  • Hlala uqaphile okuseduze kwakho futhi uqaphele abantu abamile.

Image: Public Domain Pictures

Related Posts