Izonyuka imiholo yongqongqoshe namakhosi

IHhovisi likaMengameli limemezele ukuthi imiholo kanye nezibonelelo zezikhulu zikahulumeni emikhakheni eyehlukene izonyuswa. Leli hhovisi lithi lokhu kuza ngemuva kwezincomo ze-Independent Commission for the Remuneration of Public Office-Bearers nokuyiyona eyancoma ukuba kunyuswe amaholo.

Ukunyuswa kwamaholo ngo-4%:

·         AmaLunga eNational Executive kanye noDeputy Minister

·         AmaLunga ePhalamende: Kusukela kuSomlomo, uSihlalo we-NCOP kanye noSihlalo weNdlu

·         AmaLunga eProvincial Executive kanye noSomlomo wesiShayamthetho

·         Amajaji wonke

FUNDA NALOLU DABA: Izonyuka ngo-R4 imiholo yabasebenzi bohlelo lwe-EPWP

Ukunyuswa kwamaholo ngo-4.5%:

·         AmaLunga ePhalamende likazwelonke: Kusukela kuSotswebhu weqembu elibusayo

·         AmaLunga eziShayamthetho zeziFundazwe

·         Amakhosi

Ukunyuswa kwamaholo ngo-5%:

·         Ubuholi bendabuko: Kusukela kuSihlalo we-National House of Traditional Leaders (NHTL) kuya kuSekela Sihlalo we-Provincial House of Traditional Leader (PHTL).

Ukunyuswa kwamaholo ngo-6%:

·         Zonke izimantshi

Ukunyuswa kwamaholo ngo-8%:

·         Abaholi bendabuko abaphezulu

Image: GCIS

Related Posts