Singakujabulela ukubuyiswa komhlaba, akumnandi ukurenta

Singakujabulela ukubuyiswa komhlaba, akumnandi ukurenta kodwa uthi usezweni elikhululekileyo kodwa awunandawo yokuhlala.

Ngikhulumanje kukhona indawo ese-Newlands West okuthiwa yiseFoza, singabantu abaswele indawo zokuhlala singenile kuleyandawo siyozama ukwakha izindawo zokufihla amakhanda, imijondolo, kodwa iqiniso lithi imijondolo besizoyakha isikhashana – kuleya ndawo besizozakhela izindlu not imijondolo.

Nakhoke sesithunyelwa ngamaphoyisa, akakhulumi afike nje avulele ngama rabha bhulethi esikudingayo ukwazi ukuthi kahle kahle leya ndawo yekabani. Akekho ophumela obala ngokuthi yekabani sidinga naluphina usizo manje siyahlupheka ezweni lethu sibe sivota.

Image: Wikipedia

Related Posts